www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

Υποτροφίες Κληροδοτήματος Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

Διαγωνισμός χορήγησης 6 υποτροφιών από το Κληροδότημα Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα του Δήμου Μεγαλόπολης, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, υπό τους κατώθι απαραίτητους όρους:
1. Να είναι άποροι (οικονομικά αδύνατοι) αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Μεγαλόπολης
2. Να έχουν εισαχθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και ειδικότερα στις Φυσικομαθηματικές και Ιατρικές Σχολές.
Καταληκτική ημερομηνία: 10/10/2010

Πηγή: www.apo.gr
Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"   

Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους (Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ερευνητικοί Φορείς) να υποβάλουν προτάσεις ένταξης Πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».
Κύριος σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση  της  καριέρας τους  μετά από μια διακοπή.  Παράλληλα αναμένεται να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό των εγχώριων Φορέων Έρευνας και Εκπαίδευσης και να αναβαθμιστούν οι δυνατότητές τους για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Στο πλαίσιο της Δράσης θα  χρηματοδοτηθούν (ΜΕ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητικό φορέα της χώρας (Φορείς Υποδοχής/Δικαιούχοι) και για κάθε πρόταση θα πρέπει να ορισθεί Επιστημονικώς Υπεύθυνος/η (ΕΥ), ο/η οποίος/α θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής.
Oι ενδιαφερόμενοι (ΜΕ) θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουν τη συνεργασία τους με κάποιον από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου στη συνέχεια να συντάξουν την πρόταση σε συνεργασία με τον/την αντίστοιχο/η (ΕΥ).
Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσης του/της  υποψήφιου/ας  (ΜΕ) σε διδάκτορα.
Επίσης οι άνδρες (ΜΕ) θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί (όπου απαιτείται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του ΜΕ).
Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου θα ανέρχεται στα 150.000€.
Για κάθε Φορέα Υποδοχής θα χρηματοδοτηθεί και μία «Κεντρική Δράση», που θα περιλαμβάνει αφενός τη διοικητική υποστήριξη των έργων που θα εκτελέσουν οι (ΜΕ) και αφετέρου ενέργειες για τη δημοσιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση  του τρόπου υλοποίησης  της Δράσης  στον φορέα. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 30/09/2010 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση εντός των επόμενων ημερών. Νέα Τροποιητική Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση παρέχονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και στα σχετικά συνοδευτικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ  (www.gsrt.gr).

Υπεύθυνοι/ες επικοινωνίας:
α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
β) Βασιλική Καραβαγγέλη, τηλέφωνο: 210-7458181, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
γ) Άγγελος Κωστόπουλος, τηλέφωνο: 210-7458128, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
δ) Κική Νικοπούλου, τηλέφωνο: 210-7458129, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.gsrt.gr/

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (07/09/2010):

Ενημέρωση για επερχόμενες τροποποιήσεις στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ»    
Η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / τριών πρόκειται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αφορούν:
Στη στόχευση της Δράσης με κεντρικό άξονα τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή /τρια
Στην πραγματική δυνατότητα προσέλκυσης  Μεταδιδακτόρων  από το εξωτερικό (προκήρυξη  και στην Αγγλική) καθώς και ενθάρρυνση για  εκπόνηση του ερευνητικού έργου και σε φορείς της Αλλοδαπής.
Στην απλούστευση των διαδικασιών στα στάδια υποβολής και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς στην πρόσκληση που θα εκδοθεί από την ΓΓΕΤ στην οποία και θα ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία

NEW 14/10/2010: Τροποποίηση προκήρυξης και οδηγού εφαρμογής για την δράση ''Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών'' στο πλαίσιο Ε.Π. εκπαίδευση και δια βίου μάθησης. Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6683

 

Υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία

Υποτροφίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τη γραμματεία ή ένα καθηγητή Ελβετικού Πανεπιστημίου, Ομοσπονδιακού Τεχνολογικού Ινστιτούτου, Σχολής Καλών Τεχνών ή Μουσικών Σπουδών της επιλογής τους, για την υποδοχή τους ως μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητών έρευνας επισημαίνοντας ότι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Η βεβαίωση αποδοχής με πλήρες χρονοδιάγραμμα των σπουδών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη συμπλήρωση του φακέλου που θα υποβάλει ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.1976).

Επίσης, οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της χώρας προέλευσής τους και του Ελβετικού Πανεπιστημίου έχουν προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας (τηλέφωνα: 210-7230364-6 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. στην οποία θα υποβάλλουν και το φάκελο υποψηφιότητάς τους σε τρία (03) αντίγραφα μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010.

Για να δείτε τη ρηματική διακοίνωση επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr

 

33 Υποτροφίες - Eurias

33 Υποτροφίες για Υποψηφίους με προσόντα μέσω του προγράμματος Eurias για ακαδημαϊκή έρευνα στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Οι αιτούντες οφείλουν να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο χώρο της έρευνας.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2010

Περισσότερες Πληροφορίες:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Yποτροφίες Ιδρύματος Fulbright 2011-2012

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGTH 2011-2012

Το ίδρυμα Fulbright  ανακοίνωσε το νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Τα νέα προγράμματα υποτροφιών αφορούν σε Έλληνες πολίτες, καθηγητές /ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες για σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.    
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-7241-811, 210-7241812 (καθημερινά 10.00-14.00μμ εκτός Τετάρτης) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. καθώς και να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.fulbright.gr .        
Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/

 

Προκήρυξη από την ΟΥΝΕΣΚΟ Βραβείου για τη Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΥΝΕΣΚΟ προκηρύσσει Βραβείο για τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση  (ΤΠΕ) για το 2010.

Το Βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε το 2005 από το Βασίλειο του Μπαχρέιν με την υπ. αρ. απόφαση 56 του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά την 172η συνεδρίασή του. Το Βραβείο θα απονεμηθεί για 5η φορά στις 12 Ιανουαρίου 2011, σε τελετή που θα γίνει στην έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι.

Το εν λόγω Βραβείο απονέμεται σε πρόσωπα, ιδρύματα, φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για προγράμματα ή δραστηριότητες που αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα  καλής πρακτικής και δημιουργικής χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η εκμάθηση, η διδασκαλία και συνολικά οι εκπαιδευτικές επιδόσεις στις ΤΠΕ.  Περιλαμβάνει δίπλωμα και το ποσό των 50,000 $, το οποίο μοιράζεται εξ ίσου σε δύο νικητές. Οι νικητές επιλέγονται από τον Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ μετά από πρόταση διεθνούς επιτροπής η οποία αποτελείται από πέντε μέλη διαφορετικών εθνικοτήτων.

Το θέμα για το 2010 είναι « Ψηφιακός Αλφαβητισμός: Προετοιμάζοντας τους ενήλικους μαθητευομένους στη δια βίου μάθηση και την ευέλικτη απασχόληση». Προτείνοντας το θέμα αυτό η ΟΥΝΕΣΚΟ επιθυμεί να υπογραμμίσει τον πολύ σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη μιας συμμετοχικής και αειφόρου κοινωνίας καθώς επίσης να αναδείξει τον συγκλονιστικό αριθμό των 774 εκατομμυρίων ενηλίκων, οι οποίοι στερούνται βασικών αλφαβητικών και αριθμητικών γνώσεων, εκ των οποίων το 67% είναι γυναίκες.

Οι υποψηφιότητες για την Ελλάδα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση  Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, έως 15 Σεπτεμβρίου 2010 δεδομένου ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στην ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η 30η Σεπτεμβρίου και η υπηρεσία μας χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Οι τελικές υποψηφιότητες θα υποβληθούν στο αρμόδιο τμήμα της ΟΥΝΕΣΚΟ μέσω της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Κάθε κράτος-μέλος δικαιούται να υποβάλει έως δύο το πολύ υποψηφιότητες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρξουν άνω των δύο υποψηφιοτήτων, θα γίνει επιλογή  βάσει των κριτηρίων που θέτει ο διεθνής οργανισμός, από επιτροπή που θα συσταθεί από το ΥΠΔΒΜΘ και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ για το σκοπό αυτό.

Κάθε υποψήφιος παρακαλείται να καταθέσει στην αγγλική γλώσσα:
* Περιγραφή του προφίλ του καθώς και των επιτευγμάτων του (όχι πάνω από 200 λέξεις)
* Περίληψη της εργασίας του ή των αποτελεσμάτων της εργασίας του, δημοσιεύσεις και άλλα σημαντικά υποστηρικτικά έγγραφα (έως 1000 λέξεις)
* Περιγραφή της συμβολής του έργου του στο φετινό θέμα (έως 150 λέξεις)
* Ένα δείγμα/παρουσίαση της εργασίας του, κατά προτίμηση σε εκτυπώσιμη ψηφιακή μορφή

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της ΟΥΝΕΣΚΟ:

Mariana PATROU, Project Officer
Division of Higher Education
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/

 

Ελληνικά Βραβεία 2009 L'OREAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2009 L'OREAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη»

Για 5η συνεχόμενη χρονιά η L'OREAL Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO προκηρύσσουν στην Ελλάδα 3 ετήσια Βραβεία Επιστημονικής Έρευνας, αξίας 10.000 το καθένα.

Τα Ελληνικά Βραβεία L’OREAL-UNESCO αποτελούν έναν άξονα του διεθνούς προγράμματος “L'OREAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη” που τιμά, κάθε χρόνο, τη συνεισφορά Διακεκριμένων Γυναικών Επιστημόνων με Βραβεία αξίας 100.000 δολαρίων το καθένα και ενισχύει οικονομικά νέες επιστήμονες, με διετείς Υποτροφίες 40.000 δολαρίων η κάθε μία, για τη συνέχιση της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Τα Διεθνή Βραβεία απονέμονται κάθε έτος εκ περιτροπής στους κλάδους των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Μέχρι σήμερα έχουν βραβευτεί παγκοσμίως περίπου 1.000 γυναίκες, των οποίων η υποδειγματική σταδιοδρομία δημιούργησε νέες και ορισμένες φορές επαναστατικές προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.  Συνολικά, το πρόγραμμα L’OREAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη αποτελεί ορόσημο της διεθνούς επιστημονικής αριστείας και μια ανεκτίμητη πηγή κινήτρων, υποστήριξης και έμπνευσης για τις γυναίκες στον επιστημονικό κλάδο. Είναι το μοναδικό στον κόσμο για γυναίκες και το κύρος του επισφραγίστηκε από το γεγονός ότι 2 Βραβευμένες από το Διεθνές πρόγραμμα έλαβαν Νόμπελ το 2009.

Στην Ελλάδα από το 2006, που θεσμοθετήθηκαν τα Ελληνικά Βραβεία L’OREAL-UNESCO, έχουν βραβευτεί 11 Ερευνήτριες. Τα Ελληνικά Βραβεία χορηγούνται σε Ελληνίδες επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 38 ετών (θα ληφθεί υπόψη το έτος και όχι ο μήνας), κατόχων διδακτορικού διπλώματος, οι οποίες ασχολούνται με την Επιστημονική Έρευνα στον τομέα των Βιοεπιστημών ή των Φυσικών Επιστημών. Οι αιτούσες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Διαδικασία επιλογής: Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών στη Γραμματεία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO η οποία θα τα προωθεί σε επταμελή Επιτροπή Κρίσης.

Μέλη Επιτροπής Κρίσης “Ελληνικών Βραβείων L’OREAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη”:
1.Νικόλαος Χατζηχρηστίδης, Πρόεδρος Επιτροπής. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων “L’OREAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη–Φυσικές Επιστήμες”.
2.Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρύτανης ΕΚΠΑ.
3.Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, τ. Πρύτανης ΕΜΠ.
4.Ολυμπία Γκίμπα-Τζιαμπίρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. Αντιπρύτανης ΑΠΘ (αντιπρόσωπος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO).
5.Ζωή Παπαδοπούλου-Nταϊφώτη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
6.Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
7.Philippe Cornu, Διευθύνων Σύμβουλος L’Oreal Hellas (αντιπρόσωπος L’Oreal Hellas).

Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 1η Οκτωβρίου 2010 στην UNESCO Ακαδημίας 3, 100 27 Αθήνα, τηλ. 210 3682396-7.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διεθνές πρόγραμμα L’ OREAL-UNESCO επισκεφτείτε: www.forwomeninscience.com
Αίτηση συμμετοχής: http://www.unesco-hellas.gr/

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.unesco-hellas.gr/

 

ΙΚΥ – ΕΜΠ – CERN: Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ελλήνων μηχανικών, θεωρητικών και θετικών επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Σωματιδιακής Φυσικής (CERN)

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής της από 12-3-2009 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ ΙΚΥ – ΕΜΠ – CERN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος μετεκπαίδευσης Ελλήνων μηχανικών καθώς και θεωρητικών και θετικών επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Σωματιδιακής Φυσικής (CERN)  και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να υποβάλουν στο ΙΚΥ, μέσω τεκμηριωμένων  προτάσεων, τις ερευνητικές  ανάγκες τους, τα κονδύλια τα οποία  δεσμεύονται να διαθέσουν καθώς και τον αριθμό των συγχρηματοδοτούμενων θέσεων υποτροφιών, περιόδου Οκτωβρίου 2010, στις εξής κατηγορίες προγραμμάτων μετεκπαίδευσης:

1) Τεχνικοί Φοιτητές (Technical Students). Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες και αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας του υποτρόφου .
2) Υποψήφιοι Διδάκτορες (Doctoral Students). Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αφορά στην  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποτρόφου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα γνωστικά πεδία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι επιλεξιμότητας καθώς και διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων στα αναφερόμενα προγράμματα παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού  CERN (  https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1 )
Οι όροι και οι υποχρεώσεις του ΙΚΥ και των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων που αφορούν στη συγχρηματοδότηση των υποτρόφων  καθώς και οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος μετεκπαίδευσης   ορίζονται στο  Μνημόνιο Συνεργασίας   μεταξύ του ΙΚΥ και των Ελληνικών Πανεπιστημίων εκπροσωπούμενων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως 30-09-2010 με συστημένη επιστολή στο  ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ταχ. Διεύθυνση Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου, ΤΚ 117 42, Αθήνα) υπόψη κ. Γ. Κρέζου. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μ. Αγιουτάκη (τηλ 210-3726380, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , fax: 210-3252468).

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.iky.gr/

 

Υποτροφία σε συνεργαζόμενο ερευνητή Βαθμίδας Δ΄- Ινστιτούτο Βιολογίας - Δημόκριτος

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας σε ένα συνεργαζόμενο ερευνητή της Βαθμίδας Δ΄ για το Ινστιτούτο Βιολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Βιολογία και Υπολογιστική Γονιδιωματική".
Πληροφορίες: κος Ιωάννης Αλμυράντης 210 6503619
Λήξη: 15-9-2010

Πηγή: www.apo.gr 30/07/2010

 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Υποτροφίες με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη είκοσι επτά (27) θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου. Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος και ο αριθμός των θέσεων ανά Ινστιτούτο είναι: 

Ινστ. Πυρηνικής Φυσικής (2 θέσεις)
• Πυρηνική Φυσική (Πειραματική κατεύθυνση)
• Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Πειραματική κατεύθυνση)
• Αστροσωματιδιακή Φυσική (Πειραματική κατεύθυνση)

Ινστ. Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (1 θέση)
• Mοντέλα δοσιμετρικών υπολογισμών στο οικοσύστημα

Ινστ. Επιστήμης Υλικών (4 θέσεις)
• Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών και θεωρητικών μεθόδων για τη μελέτη Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας
• Αρχαιομετρία

Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (6 θέσεις)
• Καινοτόμες μέθοδοι για την επεξεργασία και αναγνώριση χειρόγραφων και ιστορικών εγγράφων.
• Εντοπισμός και αναγνώριση κειμένου σε πολυμεσικό περιβάλλον με σύνθετο υπόβαθρο.
• Μέθοδοι μεταφοράς μάθησης για προσαρμοζόμενα ευφυή συστήματα
• Μέθοδοι συγκερασμού δεδομένων για πολυμεσική επεξεργασία
• Επικοινωνιακά Συστήματα Πολλαπλών Κεραιών
• Νέα μορφώματα δικτύωσης με αξιοποίηση αυτοοργάνωσης ή/και πληροφορίας συμφραζομένων για το μελλοντικό διαδίκτυο
• Διαχείριση Δικτύων με τεχνικές γνώσης υπηρεσιών και περιεχομένου (service-, content- aware)
• Τεχνικές Δικτυακής Εικονικοποίησης (Virtualization) για το μελλοντικό Internet

Ινστ. Μικροηλεκτρονικής (3 θέσεις)
• Μκρο- και Nανο-τεχνολογία
• Νανοηλεκτρονική       
• Αισθητήρες και Μικροσυστήματα

Ινστ. Φυσικοχημείας (6 θέσεις)
• Σύνθεση και μελέτη οργανικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον (1 θέση)
• Διακριτά και Συνεχή Μη-γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Φυσικοχημικές Εφαρμογές (1 θέση)
• Φωτοχημεία με έμφαση στη φωτοκατάλυση και αναλυτικές εφαρμογές (1 θέση)
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοπορωδών υλικών (1 θέση)
• Μοριακά και Υπερμοριακά Νανολειτουργικά Υλικά και Χημική Βιολογία (1 θέση)
• Νανοχημεία, Μεμβράνες και νέα Νανοδομημένα Υλικά - Φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες, Ενέργεια (1 θέση)

Ινστ. Βιολογίας (2 θέσεις)
• Ρύθμιση Κυτταρικής Λειτουργίας – Ηλικιοεξαρτώμενες καταστάσεις
• Πρότυπα βιολογικά συστήματα μελέτης κυτταρικών λειτουργιών
• Δομική και υπολογιστική βιολογία

Ινστ. Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (3 θέσεις)
• Ανοσοδιαγνωστική   
• Μοριακή Διαγνωστική
• Ραδιοβιολογία-Ακτινοπροστασία
• Ραδιοφαρμακευτική
• Χημεία Πρωτεϊνών
• Ιχνοαναλύσεις

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
γ) Φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η επιλογή (2010) και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.

Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφ. ΣΤ., παρ. 8 και 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 20/09/2010 έως 15/10/2010 σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε Ινστιτούτο. Η διαδικασία των εξετάσεων ανά Ινστιτούτο (Προϋποθέσεις καταβολής της υποτροφίας, απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναλυτικό πρόγραμμα, εξεταστέα ύλη και κατανομή θέσεων ανά θεματική κατεύθυνση) καθώς και η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι στη διάθεση των υποψηφίων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 10/09/2010 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή,  07:30 - 15:00)
ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές)
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ» (κα Ι. Αποστόλου, τηλ: 210 650 3055, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» (http://www.demokritos.gr), στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης (http://edu.demokritos.gr) και στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Attachments:
Download this file (EKEFED_Prokiriksi_2010_final.doc)EKEFED_Prokiriksi_2010_final.doc[ ]211 Kb
 

Υποτροφίες Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκάνη

Το ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκάνη θα χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, τρεις (3) υποτροφίες στα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών επιστημών, επιστημών υγείας και θετικών επιστημών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Καταγωγή υποψηφίων: Νομός Ιωαννίνων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι 31/08/2010

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.diorismos.gr/

 


Σελίδα 57 από 64

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407311