www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

Προκήρυξη Υποτροφίας Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου

Προκήρυξη Υποτροφίας Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου

Ο Διαχειριστής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχειρίσεως Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11ης Μαρτίου 2005 διαθήκης του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου και τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών (άρθρο 56 παρ.1 εδάφιο α΄ του νόμου 4182/2013)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση, χωρίς διαγωνισμό, μιας θέσης υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα της βιοτεχνολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον χημικό που θα συγκεντρώσει κατά την αποφοίτησή του την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική για την εξειδίκευσή του στον τομέα της βιοτεχνολογίας, (ενδεικτικά αναφέρονται ως τομείς προς εξειδίκευση η Βιοργανική Χημεία, η Ενζυμική τεχνολογία και μελέτη ενζύμων με εφαρμογές στην χημεία, οι Βιομετατροπές οργανικών ενώσεων (Biotransformation), οι Μικροβιακές μετατροπές οργανικών ενώσεων (microbial transformation), η Βιοκατάλυση και γενικότερα εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην συνθετική οργανική χημεία).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση προγράμματος ελληνικού Πανεπιστημίου πλήρους φοίτησης (full-time) το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 15 Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν προς το Ίδρυμα Ευγενίδου - Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο ΤΚ 17564) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ. Οι αιτούντες υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι χημικοί (απόφοιτοι τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου).
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως από την οποία να προκύπτει και η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογία στα μαθήματα οργανική χημεία, βιολογία και φυσική.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ή (διαζευκτικά) βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πλήρους φοίτησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η εκλογή θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα και στην έδρα του Ιδρύματος Ευγενίδου-Κ.Α.Δ. Αλέξανδρου Σταυρόπουλου με βάση την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ακολουθήσει (την 30η Σεπτεμβρίου 2020)  κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στον επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία. Για την λήψη της υποτροφίας ο επιτυχών θα υπογράψει σύμβαση.

Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος υπότροφος είναι χημικός αλλά στις προπτυχιακές του σπουδές αποδεδειγμένα δεν ήταν υποχρεωτική η παρακολούθηση και στα τρία μαθήματα (οργανική χημεία, βιολογία, φυσική) θα προτιμηθεί ο υπότροφος ο οποίος έχει διδαχθεί όλα ή τα περισσότερα από τα εν λόγω μαθήματα και μόνον σε περίπτωση μη ύπαρξης άλλου υποτρόφου που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις θα χορηγηθεί η υποτροφία στον υπότροφο που έχει διδαχθεί ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (500,00€ Χ12 μήνες) το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:16.06.2020

Πηγή:www.eef.edu.gr

 

Διδακτορικός Υπότροφος Βιολογικών Επιστημών στοΕλληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε έναν διδακτορικό υπότροφο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος έργου ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ με τίτλο -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία- (MOdern UNifying Trends in marine biology – MOUNT).

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας σε έναν (1) Διδακτορικό Υπότροφο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016 άρθρο 16 παρ.12β, τον Ν.4485/2017, τον κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ και την απόφαση Δ7 (ΑΔΑ:Ω5ΡΤΟΡΡΘ-ΜΓ9) του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 352η/03.06.2020.

H προκήρυξη αφορά την χορήγηση μιας (1) υποτροφίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος έργου ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ με τίτλο «Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία» (MOdern UNifying Trends in marine biology - MOUNT) (Κωδ. 40.31701).

Περιγραφή θέσεων και προσόντων

Ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας, με υποτροφία διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για απασχόληση στο Υποέργο 1, Ενότητα 1, Υποενότητα 1.3: "Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για τη μελέτη του βενθικού διαχωριστικού στρώματος (benthic boundary layer)"

Ο/Η υποψήφιος/-α θα πρέπει να έχουν:

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών ή συναφές

2. Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία/Οικολογία

3. Εμπειρία στη μελέτη θαλασσίων μακροασπονδύλων

4. Εργαστηριακή εμπειρία σε γενετικές μεθόδους (DNA extraction, PCR, Sanger sequencing)

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης

6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά με κριτές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης

7. Άριστη γνώση Αγγλικών

8. Να είναι ήδη εγγεγραμμένος/η σε πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με της θέσης.

9. Συνέντευξη, όπου θα αξιολογηθούν:

α) Οι γνώσεις στα ζητούμενα της προκήρυξης

β) Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αυτόνομης εργασίας

γ) Ικανότητα συνεργασίας με άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα στα γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου Κρήτης το αργότερο έως τις 26/06//2020 (πληροφορίες τηλ.2291076331).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:16.06.2020

Πηγή:www.hcmr.gr

 

Θέση υποτροφίας μεταδιδακτορικής έρευνας στον Τομέα Μαθηματικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π., σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2020, προκηρύσσει:

• Mία θέση υποτροφίας μεταδιδακτορικής έρευνας, στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., στην επιστημονική περιοχή «Άλγεβρα - Ανάλυση».

Η θεσμοθέτηση της υποτροφίας προκύπτει από την απόφαση της 4ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. Η θέση μεταδιδακτορικής έρευνας έχει διάρκεια 6 μηνών και είναι χρηματοδοτούμενη από τα

έσοδα του Κληροδοτήματος Χ. Παπακυριακόπουλου (ΑΔΑ:6ΠΦΝ46ΨΖΣ4-0ΣΠ), με ποσόν ύψους 5.000 €.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Τίτλοι σπουδών

3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών

4. Αποδεικτικά ερευνητικής και διδακτικής εμπειρίας σε συναφή αντικείμενα

Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ερευνητής θα συνεργαστεί με μέλος Δ.Ε.Π του Τομέα Μαθηματικών που θα ορίσει η Γ.Σ. της Σχολής, μετά από εισήγηση του Τομέα Μαθηματικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική αποστολή τους στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 16/6/2020.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:04.06.2020

Πηγή:www.semfe.ntua.gr

 

Yποτροφίες Μonbukagakusho

Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2021: Research Students

Research Students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές ηλικίας έως 35 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ιαπωνία.

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19 και με απόλυτο σεβασμό στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ανακοινώνει με καθυστέρηση την χορήγηση των υποτροφιών Μonbukagakusho (MEXT) για το 2021 και ορίζει νέες προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτει την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2021, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17 Ιουλίου 2020 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία). Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα.

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη

Η περίοδος φοίτησης ξεκινά τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023 (περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας για έξι (6) μήνες).

Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (1.220 ΕΥΡΩ).

Aιτήσεις:

Kατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:01.06.2020

Πηγή:www.gr.emb-japan.go.jp

 

Προκήρυξης Οικονομικών Βοηθημάτων του Κληροδοτήματος Μιχαήλ Η. Ψωμοστήθη

Προκήρυξης Οικονομικών Βοηθημάτων του Κληροδοτήματος Μιχαήλ Η. Ψωμοστήθη

Έγκριση Προκήρυξης Οικονομικών Βοηθημάτων του Κληροδοτήματος Μιχαήλ Η. Ψωμοστήθη για το έτος 2020

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως εποπτεύουσα Αρχή του Κληροδοτήματος, ενέκρινε την προκήρυξη χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων για το 2020.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η 19 η Αυγούστου 2020

Περισσότερες Πληροφoρίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:01.06.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Innovative Training Networks programme

Innovative Training Networks to fund 2 000 outstanding doctoral candidates

The European Commission has announced the successful applicants to Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks programme

With a total budget of €530 million, the European Commission has announced that it will support 147 Innovative Training Networks (ITNs) under the programme.

These networks cover nearly 1400 organisations – including 158 Small and Medium Enterprises (SMEs) – as part of the Marie Skłodowska-Curie Actions.  The projects will offer extraordinary, global research and training opportunities to 2 000 PhD candidates. They will also contribute to increasing the overall quality and innovation of doctoral training in Europe and beyond.

The doctoral training programmes include 114 European Training Networks, 21 European Industrial Doctorates and 12 European Joint Doctorates. The selected projects cover a variety of research areas, including engineering (31%), life sciences (24%) and social sciences (10%).

Download the full list to see all the projects funded under this call for proposals.

More details are available on the MSCA Innovative Training Networks page.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:28.05.2020

Πηγή:www.ec.europa.eu

 

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:

1. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 σε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γαλλία:

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 700€, εφάπαξ επίδομα εγκατάστασης ύψους 700€ και τα προνόμια που δικαιούνται οι υπότροφοι του Γαλλικού κράτους, μεταξύ άλλων την κατάργηση του κόστους εγγραφής, την κοινωνική ασφάλιση και την προνομιακή πρόσβαση στέγασης στις κρατικές φοιτητικές εστίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, χορηγούνται 27 υποτροφίες.

2. Υποτροφίες για ερευνητικό έργο « Séjour scientifique de haut niveau » σε εργαστήριο στην Γαλλία:

Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν υποτροφίες σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες), που προσφέρουν σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση. Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 1700€.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι διαθέσιμοι 58 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην πλατφόρμα που θα ανοίξει την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες επιπέδου Μaster 2 ορίζεται η Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:00.

Μια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, που θα περιέχει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα δικαιολογητικά, καθώς και την διαδικασία επιλογής, θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 στους ιστοχώρους του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Η υλοποίηση του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις Ελληνικές Αρχές

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:28.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

 

Women in Economics Scholarship

Women in Economics Scholarship by European Central Bank

European Central Bank is offering grants, worth €10,000 each, to five female economics students.

Are you a woman currently enrolled, or about to enrol, in a Master’s course in economics at a university or business school in Europe? If so, our Women in Economics Scholarship could be for you!

The funding is intended to help finance your studies. Successful candidates will also have the opportunity to visit the European Central Bank to gain an insight into our cutting-edge research and learn about the career opportunities we offer.

Economics is a diverse field. We welcome applications from students interested in a broad range of topics – not just central banking.

Eligibility criteria

 • You are a woman
 • You are an EU citizen
 • You are currently enrolled, or are about to enrol, in a Master’s course in economics at a European university or business school
 • You have a financial need, and the funding gap may prevent you from pursuing your studies
 • You obtained excellent grades in your undergraduate studies (corresponding grades are outlined below for some countries; for other countries, grades of an equivalent level are required)

What’s in it for you?

 • A grant of €10,000
 • A study-visit to the ECB
 • Insight into the ECB’s cutting-edge economic research
 • The opportunity to meet your fellow scholars and the ECB Women in Leadership network
 • Advice and mentoring from an ECB economist

Application process

How it works

Click “Apply” below to register and create your profile (in English)

As part of your application, you will need to:

 • Explain the motivation behind your studies and detail your career aspirations
 • Outline your current funding situation

Timing & selection process

Apply by 9 June 2020 (23:59 CEST).

After the closing date we will draw up a shortlist of candidates.

If you are shortlisted, we will invite you to an online interview. We plan to hold interviews between 22 and 26 June 2020.

We will inform successful candidates at the end of the selection process.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:27.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Σπουδάζω με Υποτροφία της Equal Society

Σπουδάζω με Υποτροφία

Κλείνουν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις σε Alba Graduate Business School & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε λίγες ημέρες κλείνουν οι αιτήσεις για δύο από τα  εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για τις τρεις Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Alba Graduate Business School.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για το MSc in Entrepreneurship του  Alba Graduate Business School έως και τις  27 Μαΐου, για το MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως και την 1η Ιουνίου και για το MSc in International Shipping, Finance and Management του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως και την 3η Ιουνίου.

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Οργανισμός προσφέρει  υποτροφίες μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσφέρει σε νέους και νέες την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία  δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκεφθούν το https://spoudazomeypotrofia.gr/ και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό  απαιτείται, την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, οι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα  της συνολικής βαθμολογίας  που έχουν συγκεντρώσει βάσει του πίνακα κριτηρίων.

Αναλυτικά, όλες οι προσφερόμενες Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

- Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα MSc in International Shipping, Finance and Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική»  στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

- Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

- Μία (1) υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

- Μία (1) υποτροφία για τα μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Entrepreneurship στο ALBA Graduate Business School, The American College of Greece

- Τέσσερις (4) υποτροφίες στο  Athens Tech College

- Μία (1) υποτροφία σε μεταπτυχιακό προγράμματα επιλογής του υποψηφίου στο ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

- Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου στο Mediterranean College

- Δεκαπέντε (15) υποτροφίες  στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) - CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση

Προπτυχιακές Σπουδές

- Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψήφιου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

- Μία   (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο BCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

- Μία  (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο ΙΙΕΚ NEW YORK

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε  στο 211.7051841 ή επισκεφθείτε το https://spoudazomeypotrofia.gr/.

Ημερομηνία:18.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Δ.Σ του Ιδρύματος αποφασίζει τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (κατηγορίες 4, 5, 6α και 6β) και επτά (7) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (κατηγορίες 1, 2, 3 και 7), σε σπουδαστές οι οποίοι, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας 1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής ή έστω εκ της μιας τούτων, 2) «έχουν οικονομική αδυναμία» 3) «διακρίνονται για το ήθος και τις πνευματικές τους ικανότητες» και 4) δεν λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.

Ι.- Δικαιούχοι είναι οι εξής διαδοχικά ανά κατηγορία (εξωτερικού – εσωτερικού) της διαδοχικής επιλογής νοουμένης ως της περιπτώσεως κατά την οποία συντρέχουν, τόσο ως προς την επίδοση, τις σπουδές όσο και ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, ταυτόσημες καταστάσεις, οπότε και μόνο η προηγούμενη κατηγορία αποκλείει την επόμενη, :

1) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό.

2) Οι αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

3) α) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίας, για προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό και β) αριστούχοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων νομού Αρκαδίας, για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεότερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

4) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Τριπόλεως, για προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.

5) Οι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείων Αρκαδίας, για προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.

6) Οι απόφοιτοι Λυκείων α) Τριπόλεως και β) νομού Αρκαδίας, που αποφοίτησαν με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, για προπτυχιακές σπουδές στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές εσωτερικού.

7) Οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ για μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι τρία χρόνια στο εξωτερικό, στους νεώτερους κλάδους και εφαρμογές της επιστήμης τους.

ΙΙ.- Ως προς το χρόνο διάρκειας της υποτροφίας, ισχύουν τα εξής:

α) για τις προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι πέντε (5) χρόνια.

β) για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίνεται για ένα ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου στην αλλοδαπή, βεβαιώνεται ότι η διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι δύο ακαδημαϊκά έτη.

γ) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία δίδεται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

δ) για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το «Μάστερ» σε ένα έτος ή σε δύο έτη, σύμφωνα με το εδάφιο β’, και στη συνέχεια ακολουθήσει σπουδές για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα του χορηγηθεί υποτροφία για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών ή μέχρις ενός έτους, αντιστοίχως και

ε) σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) ετών.

ΙΙΙ.- Στην περίπτωση που, μετά την έγκριση των υποτροφιών, κενωθούν θέσεις υποτρόφων από οποιαδήποτε αιτία, αυτές θα πληρωθούν από συντασσόμενο πίνακα επιλαχόντων, που θα ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. Σε περίπτωση που δε θα γίνει διαγωνισμός υποτροφιών το επόμενο έτος, ο πίνακας θα ισχύσει για το μεθεπόμενο έτος.

ΙV- Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται ως προϋπόθεση η αποφοίτηση από Λύκεια Τριπόλεως ή νομού Αρκαδίας, αυτή θεωρείται ότι υπάρχει έστω και αν η αποφοίτηση δεν έγινε από τα Λύκεια αυτά, όταν οι υποψήφιοι έχουν φοιτήσει τέσσερα τουλάχιστο συνεχή ή μη χρόνια στα Γυμνάσια και Λύκεια Τριπόλεως ή νομού Αρκαδίας γενικά.

V.- Οι υποψήφιοι για σπουδές στο εξωτερικό

α) άρρενες, θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έλαβαν αναβολή εκπληρώσεως αυτών ή απαλλάχθηκαν από αυτές και

β) άπαντες θα υποβληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις στη γλώσσα των σπουδών τους, εκτός αν προσκομίσουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αυτής, ή έγιναν δεκτοί από Ανώτατη Σχολή εξωτερικού.

VI.-α) Οι υποψήφιοι της έκτης (6) κατηγορίας και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ Β΄), θα εξετασθούν γραπτά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Λυκείου και σε ένα ακόμη μάθημα από την ύλη της Γ΄ Λυκείου, που έχει ορισθεί για τις εξετάσεις του Λυκείου. Οι προερχόμενοι από τη Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση, θα εξετασθούν στο μάθημα της Φυσικής Κατεύθυνσης και από τη Θεωρητική κατεύθυνση στο μάθημα Ιστορίας Κατεύθυνσης.

β) Οι προερχόμενοι από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ Α΄), θα εξετασθούν αναλόγως στα μαθήματα Νέα Ελληνική γλώσσα Γ΄ Λυκείου και στα Μαθηματικά.

VII.- Βάση επιτυχίας θεωρείται ο μέσος όρος γενικής βαθμολογίας 14 σε κλίμακα 0 -20.

VIII.- Η μηνιαία υποτροφία για τους σπουδαστές στην Ελλάδα είναι τριακόσια ευρώ (300,00) και η καταβολή της αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η μηνιαία υποτροφία για τους φοιτητές εξωτερικού είναι επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (765,00) και η καταβολή της αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020, εφ’ όσον όμως βεβαιώνεται από τον Έλληνα Πρόξενο του τόπου σπουδών τους ότι αφίχθηκαν στη χώρα που πρόκειται να σπουδάσουν μέχρι της άνω ημερομηνίας, διαφορετικά από την ημέρα άφιξής τους στη χώρα των σπουδών τους.

IX.- Προϋπόθεση για τη συνέχιση της καταβολής της υποτροφίας σε προπτυχιακούς εσωτερικού-εξωτερικού(1η, 3α, 4η, 5η , 6α και 6β κατηγορίες) είναι ο υπότροφος να έχει εξετασθεί επιτυχώς, με βαθμό τουλάχιστο επτά (7), κατά μέσο όρο, στα μαθήματα των παρελθόντων εξαμήνων.

Χ.- Ο διαγωνισμός για τους υποψήφιους της περιπτώσεως 6 και για όσους θα εξετασθούν στην ξένη γλώσσα, θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

ΧΙ.- Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «διαγωνισμό επιλογής υποτρόφων», πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 20 Αθήνα, 10672, από 18.05.2020 μέχρι και 07.06.2020.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ, COURIER).

Το έντυπο αιτήσεως, στο οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της απορίας του υποψηφίου, καθώς και την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενο μπορούν να προμηθευτούν μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.bakalas-foundation.gr.

Η αξιολόγηση της συνδρομής του κριτηρίου της οικονομικής αδυναμίας των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά με βάση τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (φορολογικά και οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου).

Να σημειωθεί ότι, για την επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικώς φορολογούμενο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων αυτών, είτε αυτό είναι πραγματικό είτε αυτό είναι τεκμαρτό, στο οποίο προστίθενται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.

XII.- Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να περιορίσει ή να αρνηθεί εντελώς τη χορήγηση των άνω υποτροφιών ή το ποσό αυτών σε περίπτωση απρόοπτης μειώσεως των εισοδημάτων του από τις εκμισθώσεις των ακινήτων του λόγω λύσεως ή καταγγελίας των σχετικών μισθώσεων από τους μισθωτές τους και μέχρι της εκ νέου εκμισθώσεώς τους.

ΧΙΙΙ.- Οι επιλεγόμενοι υπότροφοι υπογράφουν σύμβαση με το Ίδρυμα εντός ευλόγου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει το μήνα από τη γνωστοποίηση της έγκρισης της υποτροφίας από το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται οι όροι της υποτροφίας και οι λόγοι διακοπής της σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 28 του Β.Δ.5/12-9-1940.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:15.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Υποτροφίες της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA

Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2020 - 2021

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της και Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δύο Υποτροφίες ύψους €15.000 η κάθε μία, διάρκειας ενός έτους, πλήρους φοίτησης (full time) και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία, στους ακόλουθους κλάδους:

Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.

Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι».

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους* σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο/η υποψήφιος/α να προσκομίσει:

1) Υπογεγραμμένη αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα

2) Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων

3) Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά: Mittelstufe III

Ιταλικά/Ισπανικά: Superiore

4) Συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε

5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

6) Για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών

7) Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2020 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

* Να αποδεικνύεται με νόμιμο έγγραφο έστω κι αν δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο.

Ημερομηνία:10.05.2020
Πηγή:www.career.uth.gr
 


Σελίδα 3 από 65

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23246
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14118976