www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


ΠΜΣ "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων" ακαδ. έτος 2011-2012 - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

1. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών ΄Εργων» για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
3. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ έχουν διπλωματούχοι μηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν επίσης απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αντίστοιχης τεχνολογικής κατεύθυνσης.
4. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το ΠΜΣ, το επίπεδο γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και συστατικές επιστολές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 20 Μαΐου 2011 στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ:
α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.civil.auth.gr).
β) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με τον ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιούλιο 2011.
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού)
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
ζ) Δύο συστατικές επιστολές
και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.
6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310 – 995698)  και από την Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.2310 994389) και ώρες 11-13.

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος
α/α

Γλ. Καλφακάκου
Καθηγήτρια

H προκήρυξη και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.civil.auth.gr/

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.civil.auth.gr/

 

Προκήρυξη Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (ΠΜΣ-Δ.Δ.) (Υ.Α. αριθμ.
Β7/423/3-10-2000 ΦΕΚ 1317/31-10-2000 τ. Β' Ν. 3685/2008) είκοσι οκτώ (28) υποψήφιων διδακτόρων, στους τέσσερις τομείς του τμήματος:

1. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών.
2. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.
3. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής.
4. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.

Στο ΠΜΣ-Δ.Δ. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών ανώτατων σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης) υπό την προϋπόθεση συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών τους σπουδών με την επιστημονική - ερευνητική περιοχή του ΠΜΣ - Δ.Δ. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ, μπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη γραμματεία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 20 Μαΐου 2011.
Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
α) Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών.
(Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να έχουν νόμιμες επικυρώσεις και μεταφράσεις και να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών), γ) Βιογραφικό σημείωμα,
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (της ελληνικής προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους),
ε) Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον).
στ) Αντίγραφα τυχόν εργασιών τους.
ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των αναφερόμενων στο ΠΜΣ-Δ.Δ.
κριτηρίων.
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην ξένη γλώσσα θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή.
Ο πίνακας με τα γνωστικό αντικείμενα των θέσεων των υποψήφιων διδακτόρων θα είναι αναρτημένος στη γραμματεία του τμήματος και στην ιστοσελίδα του τμήματος (www.civil.auth.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος (τηλέφωνο 2310-995698).

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

 

ΠΜΣ "Επιστήμη των Υπολογιστών" - Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση - περίληψη προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη των Υπολογιστών" του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί (α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (β) Απόφοιτοι Πολυτεχνειακών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (γ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ή ισoτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, (δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου Ν. 2916/2001. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι όμως, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από 2 Μαΐου 2011 έως και την 31 Μαΐου 2011 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (Prokiriksi 2011.pdf)Prokiriksi 2011.pdf[ ]89 Kb
Download this file (CSGRAD.pdf)CSGRAD.pdf[ ]543 Kb
 

MA in Black Sea Cultural Studies - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/05/2011

Ανακοίνωση νέων θέσεων για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Μετά τη σημαντική επιτυχία που σημείωσε η πρώτη χρονιά του μεταπτυχιακού προγράμματος "MA in Black Sea Cultural Studies", ανακοινώνονται οι νέες θέσεις φοίτησης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2011.

Το πρόγραμμα αυτό από την πρώτη κιόλας χρονιά κατάφερε να προσελκύσει σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων φοιτητών, με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξειδίκευση στο χώρου του πολιτισμού, δημιούργησε το πρόγραμμα αυτό το οποίο καλύπτει μια περιοχή εξαιρετικά σημαντική και ταυτόχρονα όχι εκτενώς μελετημένη.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα πρωτοποριακό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Προγράμματος είναι η διεπιστημονική και σε βάθος προσέγγιση της ιστορίας, του πολιτισμού και της σύγχρονης πορείας μιας περιοχής που σήμερα παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Είναι μονοετές, πλήρους φοίτησης (προσφέρεται και σε μερική φοίτηση) και προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης, την αρχαιολογική-ιστορική και την πολιτική-οικονομική. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια για τη σταδιοδρομία σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους σε όλο τον κόσμο, με ενδιαφέρον επικεντρωμένο στη Μαύρη Θάλασσα και τη ΝΑ Ευρώπη, όπως, για παράδειγμα, σε Ακαδημίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, αρχαιολογικές υπηρεσίες και αποστολές, χώρους μελέτης και έκθεσης έργων τέχνης, στο διπλωματικό σώμα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και σε επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα βρίσκονται σε αναμονή για έγκριση, τρία (3) νέα καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα:

- LLM in Law, Arts and Economy
- MA in Cultural Environment and Archaeology of the Greek World
- MA in Eastern Mediterranean Cultures

για τα οποία μπορεί να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους θα ήθελαν να τα παρακολουθήσουν.

Ο κύριος προσανατολισμός των εν λόγω προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές τους, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των φοιτητών σε επί μέρους ενότητες, ανάλογα με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Μ.Σ. αποτελείται από διεθνούς ακτινοβολίας και κύρους ακαδημαϊκούς, προερχόμενους από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών μπορούν οι υποψήφιοι να βρουν στην ιστοσελίδα http://www.hum.ihu.edu.gr/

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Εκτός από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. λειτουργούν δύο ακόμα Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking – Finance και η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems και MSc in Energy Systems.

 

ΠΜΣ "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" ακαδ. έτος 2011- 2012 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

-   Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
-   Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality).

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 10 Ιουνίου 2011 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ. : 22710-35322, 22710-35323, φαξ : 22710-35329, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://www.chios.aegean.gr/tourism

Attachments:
Download this file (deltio tipou.doc)deltio tipou.doc[ ]38 Kb
Download this file (afisa panepistimio 2011-12.jpg)afisa panepistimio 2011-12.jpg[ ]337 Kb
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 148 από 171

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407344