www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


ΠΜΣ «Συμβουλευτική»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling), είναι Διιδρυματικό Πρόγραμμα των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα έξι (36) φοιτητών/τριών ως εξής : δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και δώδεκα (12) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδίκευση το απαιτεί, ενδέχεται να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την κατανομή των εισακτέων ανά ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης: α) τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναυαρίνου 13α , Ισόγειο - γραφείο 3 (Πληροφορίες: Ελένη Σωτηρίου, τηλέφωνο: 210 3688095) και β) τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων: www.ecd.uoa.gr, www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας από 13 Ιουλίου 2020 έως και την 25η Αυγούστου 2020 στη Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΑΠΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ 3, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13 Α - 106 80 ΑΘΗΝΑ, [ΥΠΟΨΗ κας Ελένης Σωτηρίου]

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:20.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .

Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .

Γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με τα προγράμματα σπουδών των δύο Τμημάτων σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων των κατηγοριών Α και Β.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του, ως υπεράριθμος, ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του νόμου Ν. 4485/2017, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, δύο (2) με παρακολούθηση μαθημάτων και ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με δικαίωμα παράτασης της διπλωματικής για ένα επιπλέον εξάμηνο. Προβλέπονται τέλη φοίτησης για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους χιλίων Ευρώ (1.000) ανά εξάμηνο για τα τρία υποχρεωτικά εξάμηνα. Για τους άριστους εκ των εισακτέων προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. Επίσης προβλέπονται υποτροφίες και κατά την διάρκεια των σπουδών με βάση την βαθμολογική επίδοση. Μέσω του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με βάση βαθμολογικά αλλά και κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://deps.csd.auth.gr/admissions από 13-7-2020 έως 15-9-2020.

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Φωτοτυπία αντιγράφου πτυχίου (βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή της ελληνικής για αλλοδαπούς

5. Δύο συστατικές επιστολές

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

7. Δύο φωτογραφίες (στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)

1. GMAT

2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής

3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών

4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών

5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)

6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

Κριτήρια αξιολόγησης:

 Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του.

 Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τους Οικονομολόγους)

 Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.

 Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.

 Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου

 Η επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής: Τηλ., 2310998709, 2310-998410, fax 2310-998419, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ https://deps.csd.auth.gr/.

Ημερομηνία:17.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Π.Μ.Σ. '' Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά ''

Π.Μ.Σ. '' Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά ''

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το ΦΕΚ (2815/τ. Β’/16-7-2018).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

H Ειδίκευση στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά) όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στην θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.

Η τυπική χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις.

Από την φετινή χρονιά 2020-21 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:

Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων (χωρίς αυτά να ξεπερνούν το 35% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.),

Β. συμμετοχή σε εντατικά τριήμερα ή τετραήμερα εργαστήρια των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Για κάθε διδακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ. Από τα ίδια έσοδα του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του προγράμματος που δε θα ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και

γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκτός από την υποχρεωτική συνέντευξη, είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι τυχόν εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα των υποψηφίων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση https://e-graduate.tuc.gr/ έως 18 Σεπτεμβρίου 20 20.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίο ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους (για όσους θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο 2020)

2. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα

5. Υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ (Υποβάλλεται μόνο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων)

6. Δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται ,από τους συντάκτες τους, απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων

7. Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής)

8. Φάκελο τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων

9. Ειδικά για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς portfolio εργασιών, οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το υπό φοίτηση αντικείμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

i. στηνιστοσελίδα της Σχολής στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes

ii. στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Τηλ.: 28210-37111, FAX: 28210-37183, Emails: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:13.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ) «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  (http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatId=10),  για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος),

2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ,

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται),

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψηφίου που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του,

6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας,

7. Τρεις συστατικές επιστολές,

8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής),

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν),

10. Φωτογραφία Ταυτότητας ή διαβατηρίου (1).

11. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τα στοιχεία που  προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας ή σχετικών με τις Βιοεπιστήμες Τμημάτων Σχολών Θετικών  Επιστημών, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής εφόσον εξετασθούν με επιτυχία σε δύο μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:

«Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου (Β΄ εξαμήνου)» και,

«Φυσιολογία Συστημάτων  (Γ εξαμήνου)».

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Απαραίτητες ενέργειες:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της Αίτησης, πρέπει να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα Εργαστήρια, όπως αυτά αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Σπουδών

στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να πληροφορηθούν για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις ερευνητικές διπλωματικές εργασίες που προσφέρονται  από κάθε Εργαστήριο.

Στη συνέχεια και ταυτόχρονα με την Αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να  δηλώσουν γραπτά έως δύο Εργαστήρια (κατά σειρά προτίμησης) στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων επιθυμούν να  ενταχθούν.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των Προγραμμάτων των Εργαστηρίων απαιτεί φυσική παρουσία, είναι καθημερινή και υποχρεωτική.

Δεν υπάρχουν δίδακτρα.

Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις (και έχουν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται). Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του Cambridge (η ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία : κα Νούτσου Βασιλική, 2410685719, 6936805023, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών , «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ 41100, 4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ, Τηλ. 2410 685719, Φαξ.2410685555

Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων : Από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 και από τις 12.00-14.00

Ημερομηνία:08.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» για εισαγωγή στο Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (Φ.Ε.Κ. Β’ 3052, 27.07.2018) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική», είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική».

Ο τίτλος του προγράμματος στην Αγγλική είναι “Master’s programme in Global Risks and Analytics” και οι ειδικεύσεις, αντίστοιχα, προσδιορίζονται ως “Risk Management in Global Politics” και “Data Analysis in Global Politics”.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην δ/νση: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/202021

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαρκής.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εισακτέων κι όχι αργότερα από 31η Αυγούστου και αξιολογούνται για εισαγωγή στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος. (π.χ. έως 31/8/2020 για εισαγωγή στο ακαδ. έτος 2020/2021, κοκ.).

Περισσότερες Πληροφορίες: Για διευκρινήσεις όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Διεύθυνση: ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 και Λεωφόρος Αθηνών, Κόρινθος 201 32

Τηλέφωνο: 2741 040040

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ υπάρχουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Π.Π.Σ.Α. στη δ/νση analytics.pedis.uop.gr και στον ιστότοπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στη δ/νση pedis.uop.gr.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:08.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 


Σελίδα 8 από 180

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14726400