www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice -- ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ», στις παρακάτω τρεις (3) Εξειδικεύσεις, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

1η Εξειδίκευση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

2η Εξειδίκευση: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

3η Εξειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματός μας, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέχρι και την 15 Ιουλίου 2020, ώρα 2μμ και μόνο σε ψηφιακή μορφή (σε αρχεία μορφής PDF) στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων που θα προσκομιστούν στην συνέντευξη.

3. Τίτλο βασικών σπουδών και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου

4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όταν απαιτείται)

5. Ανάτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)

6. Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας

7. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, (μέχρι δύο)

8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή “EUROPASS”, όπου θα αναφέρονται εκτός των άλλων κι εφόσον υπάρχουν:

a. επαγγελματική εμπειρία, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις,

b. ερευνητική εμπειρία, (μεταπτυχιακοί τίτλοι, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μελέτες κλπ),

c. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής, με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.

3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:

1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

2. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας).

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

I. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (30%)

II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με την επιλεγόμενη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. (5%)

III. Πιστοποιημένη γνώση (άριστη / πολύ καλή / καλή) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)

IV. Συστατικές επιστολές (5%)

V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)

VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως:

a. Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο συνοδευόμενη και με αναλυτικό πίνακα με τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας (μέχρι 5%),

b. Ερευνητική Εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μέχρι 5%) και

c. Ελληνικές και ξένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και συγγραφική δραστηριότητα (μέχρι 5 %).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο μίας (1) κατεύθυνσης από τις τρεις (3) προσφερόμενες

Επικοινωνία & Υποβολή δικαιολογητικών: Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ. 2310995195, ιστοσελίδα: www.for.auth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:17.06.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23246
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14119195