www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice -- ΠΜΣ στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΜΣ στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΜΣ στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το  Τμήμα  Οικονομικών  Επιστημών  της  Σχολής  Κοινωνικών  Επιστημών του  Πανεπιστημίου  Κρήτης και  συγκεκριμένα  το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (ΦΕΚ επανίδρυσης 1525/4‐5‐2018) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  Οικονομική  Θεωρία  και  Πολιτική,  πρόκειται  να  δεχτεί  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  για  το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020. Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο.

Είναι δυνατόν να ζητηθεί σε κάποιους από τους υποψηφίους να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά,  Στατιστική ή Οικονομετρία, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη. Οι εξετάσεις αποτελούν την τρίτη φάση αξιολόγησης .

Οι  σπουδές  για  την  απόκτηση  του  ΔΜΣ  στην Οικονομική  Θεωρία  και Πολιτική  ολοκληρώνονται  σε  τρία  ακαδημαϊκά  εξάμηνα  (πέντε  εξάμηνα για φοίτηση μερικής απασχόλησης). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021 (28 Φεβρουαρίου 2022 για φοίτηση μερικής απασχόλησης).

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  να  υποβάλλουν  αίτηση  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη  διεύθυνση:

http://economics.soc.uoc.gr/el/page/2/28/hlektroniki‐aitisi από  5  Μαρτίου  2019  έως  και  31  Μαΐου  2019 συνοδευόμενη  με  τα  παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της  αλλοδαπής).

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

3. Βιογραφικό  Σημείωμα  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  οι  σπουδές,  η  διδακτική,  η  ερευνητική  ή/και  επαγγελματική  εμπειρία του υποψηφίου

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία  TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα  λοιπά  αποδεκτά  πιστοποιητικά  από  το  ΑΣΕΠ  για  τουλάχιστον  πολύ  καλή  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  (επίπεδο  Γ1/C1  ή Γ2/C2).

5. Τα  στοιχεία  δύο  (2) μελών ΔΕΠ από  τους  οποίους έχει  ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από  το σύστημα  της ηλεκτρονικής  αίτησης.

6. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές  τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων (έως 1000 λέξεις).

7. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg).

Η αξιολόγηση  των αιτήσεων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα θα γίνει σταδιακά. Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι  5  Απριλίου 2019 θα αξιολογηθούν το πρώτο 10ημερο Απριλίου 2019 και οι λοιπές αιτήσεις (μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης) το πρώτο 10ημερο Ιουνίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Γιωτοπούλου Ιωάννα τηλ.: +30 28310‐77405 , φαξ: +30 28310‐77404

Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako‐stin‐oikonomiki‐thewria‐kai‐politiki.

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22349
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13448079