www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


Διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη Δεδομένων

Διδακτορικές σπουδές στην Επιστήμη Δεδομένων

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Επιστήμης δεδομένων να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών της Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας:

• Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής που θα εκπονηθεί

• Φωτοαντίγραφο πτυχίου και Μ.Δ.Ε. (Master's). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει Μ.Δ.Ε. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης του Μ.Δ.Ε. κατά την έναρξη των σπουδών διδακτορικού

• Οι υποψήφιοι των οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών Ιδρυμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων UK NARIC https://www.naric.org.uk/naric/

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου

• Ερευνητική πρόταση που να σκιαγραφεί τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)

• Δύο συστατικές επιστολές

• Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών άλλου Τμήματος

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για πλήρη φοίτηση στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, και που έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφές με την πληροφορική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Δρ. Χ. Κοΐδη, Programme Manager της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807501, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.tech.ihu.edu.gr).

Ημερομηνία:01.03.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 3246/08.08.2018, τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και η συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

• πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

• η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα προβλεπόμενα αποδεικτικά ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και

• η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένου (word), υπολογιστικών φύλλων excel), υπηρεσιών διαδικτύου internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την επιλογή συνεκτιμώνται επίσης: (α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ., (β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:30 πμ. αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία:01.03.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (MSc) από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (MSc) από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), ένας διεθνής οργανισμός που υπάγεται στο Διακρατικό Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ανακοινώνει στην έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών που οδηγούν σε Master of Science (MSc) (https://www.iamc.ciheam.org/):

  •  Business Economics and Management,
  •  Food Quality and Chemistry of Natural Products;
  •  Geoinformation in Environmental Management
  •  Horticultural Genetics and Biotechnology;
  •  Sustainable Agriculture.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική.

Υποτροφίες που συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα, διαμονή και διατροφή στο campus του Ινστιτούτου,παρέχονται σε περιορισμένο αριθμό Eλλήνων και ξένων φοιτητών.

«Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 142/Α/03-08-2018).

Πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ιστοσελίδα: https://www.iamc.ciheam.org/.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία:21.02.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (MSc_PROGRAMS_CIHEAM_MAICH.pdf)MSc_PROGRAMS_CIHEAM_MAICH.pdf[ ]1030 Kb
 

ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» που ξεκινά από το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness), με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)

β) Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

Η λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) θεματικές ενότητες (120 ECTS συνολικά). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2019.

Στον σύνδεσμο http://upload.users.uth.gr/files/prok.sda.2019.docx θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://www.ddomo-stratman.econ.uoa.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Χ. Μανωλιουδάκη, τηλ.: 210-3689456, ώρες 12:00 - 17:00, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Ημερομηνία:7.2.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)»

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:

1. Βαθμός πτυχίου

2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

3. Ερευνητική δραστηριότητα

4. Γνώση ξένης γλώσσας (τα κριτήρια γλωσσομάθειας βρίσκονται στον Κανονισμό του Ιδρύματος)

5. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.

6. Προσωπική συνέντευξη

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (ερευνητικό project, ή επιπλέον μαθήματα). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ανέλθει μέχρι το μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά το  διάστημα: 08.01.2019 έως 02.02.2019

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (2019-01-08  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)2019-01-08 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf[ ]322 Kb
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 1 από 126

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20182
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11295944