www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


(ΔΠΜΣ): «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management – Health Informatics)

(ΔΠΜΣ): «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management – Health Informatics)

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει του Ν.4485/2017, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» (Healthcare Management – Health Informatics) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις)

2. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018, της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (απόφαση 846/02-07-2018, ΦΕΚ 3690/Β/2018).

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Συμμετεχόντων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» είναι διττός. Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Αφετέρου δε λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται εις τριπλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 05.06.2019 έως 05.07.2019 & 16.09.2019 έως 18.10.2019, ώρες 11.00 έως 14.00, (Δήλου 1Α Γουδί, υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος,  τηλ. 210 746 1499).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, B2, Γ1 ή Γ2.

7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

9. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.

10. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από

ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

11. Εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο

Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Ταχυδρομική αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 24/10/2019.

Τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)*.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Έναρξη μαθημάτων 04-11-2019.

* Σημ.: Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται (ανακοινώσεις, αποτελέσματα) μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr) βάση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Ημερομηνία:13.09.2019
Πηγή:www.career.uth.gr
 

Master of Arts (MA) in Mediterranean Studies

Master of Arts (MA) in Mediterranean Studies

The Department of Political Science and International Relations of the University of the Peloponnese (Greece), in partnership with

 • the Department of Political and Social Sciences and the Department of Cultural Heritage of the University of Bologna (Italy),
 • the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) of the Université Sorbonne Paris Cité (France),
 • the Department of International Relations of the Yaşar University (Turkey),
 • the Department of Economics and Finance of the Neapolis University of Pafos (Cyprus), and
 • the Olympia Summer Academy

offers a Postgraduate Program in Mediterranean Studies and will receive up to 26 students for the academic year 2019-2020.

Description of Program

The MA in Mediterranean Studies is designed to be a flexible and dynamic umbrella program that covers a wide variety of issues and problems across different disciplines (i.e., Political Science, International Relations, Cultural Studies, and Economics). It is premised on a multidimensional approach to an array of pressing, though interdependent, questions such as conflict, security and nationalism; democratization, civil society and the Arab Spring; Cultures and multiculturalism; women’s issues and activism; economic crisis and development; and energy security and environmental challenges. The structure of the program facilitates the diverse contributions of faculty of the different participating institutions, enabling and sustaining the program’s wide-ranging focus.

Deadline for Application24 September 2019.  Applicants are strongly encouraged to apply early and avoid last-minute increased competition.

Applications

Applicants should provide copies of the following documents in English:

 • Completed application form
 • Curriculum Vitae (preferably in Europass format, http://europass.cedefop.europa.eu/en/home )
 • Degree certificate(s)*
 • If the degree has been awarded by a foreign university, a certificate of the degree’s acknowledgment by the Hellenic National Academic Recognition Information Center (NARIC) is needed. Students holding a degree from a foreign institution will be guided accordingly.
 • Transcript of records of degree(s) (completed or currently studying) *
 • Diploma Supplement (if available)
 • Formal qualification of written and oral proficiency in English (i.e. equivalent to C1 level or higher according to the Common European Framework of Reference for Languages)
 • A one-page motivation letter
 • Other supporting documents (e.g. proof of work experience, additional language skills, etc.)
 • Two references [referees should send themselves their letters of recommendation to the following email address Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ]
 • Identity Card or passport

Applications should be posted to the following address: “M.A. in Mediterranean Studies”, Postgraduate Admissions, Department of Political Science & International Relations, University of the Peloponnese, 1 Aristotelous St. & Athinon Ave., GR-201 32 Corinth, GREECE

For further information, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:13.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2019-2021 αιτήσεις έως 24 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπληρωματική Πρόσκληση Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2019-2021 αιτήσεις έως 24 Σεπτεμβρίου 2019

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν 10 ακόμη θέσεις για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021

Σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση Επανίδρυσης του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου (ΦΕΚ τ. Β’ 5436/5-12-2018), αυξήθηκαν οι θέσεις των εισακτέων που μπορούν να καλύψουν μεταπτυχιακοί φοιτητές. Κατά συνέπεια υπάρχουν διαθέσιμες 10 ακόμη θέσεις για τις οποίες το ΔΠΜΣ απευθύνει την ακόλουθη προκήρυξη. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2019

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, αναγνωρισμένο Πανευρωπαϊκά και διεθνώς (IFLA, ECLAS).

Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινές ώρες, καθημερινά και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Τοπίου γίνονται δεκτοί:

Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη, ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, η ποιότητα του κειμένου ερευνητικών προθέσεων ή οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι συστατικές επιστολές, οι βασικές γνώσεις σχεδίου, γραμμικό και ελεύθερο, για όσους δεν είναι αρχιτέκτονες και η συνέντευξη κατά την οποία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία για την ερευνητική τους πορεία ή/και το εφαρμοσμένο έργο τους (portfolio).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://architecture.web.auth.gr, http://land-arch.web.auth.gr

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

6. Σύντομο σημείωμα όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.

7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

9. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως έως και 24 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων (ώρες 12:00-14:00) ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 7ος όροφος, Κτίριο εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 54124, με την ένδειξη “ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου”, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (η σφραγίδα ταχυδρομείου λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

(Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ. +30 2310 994372, τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τηλ. +30 2310 995595 και τις ιστοσελίδες: http://architecture.web.auth.gr, http://land-arch.web.auth.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Ημερομηνία:06.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ»

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ»

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αρχιτεκτονική Τοπίου” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2021 έως και την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου», αναγνωρισμένο από τον International Federation of Landscape Architects (IFLA)».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας αναμένεται να πραγματοποιηθούν το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 04 Οκτωβρίου 2019 με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://efp.aua.gr/el/metaptyxiakes-spoudes).

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 09-11 Οκτωβρίου 2019.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 23η Σεπτεμβρίου 2019. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Οι συστατικές επιστολές θα παραδίδονται από τους υποψηφίους κλειστές στην Επιτροπή Συνεντεύξεων. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:04.09.2019
Πηγή:www.career.uth.gr
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΜΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ ίδρυσης 1049/25.07.05, τ. Β’) και επανιδρύει (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

• Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, χρηματοοικονομικής, διοίκησης και οικονομίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών περιόδων και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (50% εξ αποστάσεως εκπαίδευση άρθρο παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4485/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο εδάφιο α. του άρθρου 17 του Ν. 4559/2018) με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ολιγοήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4485/17, είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23:59

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:04.09.2019
Πηγή:www.career.uth.gr
Attachments:
Download this file (prosklisi_ext_19_20.pdf)prosklisi_ext_19_20.pdf[ ]177 Kb
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 1 από 148

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20755
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11922096