www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Θέση ΠΕ Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Θέση ΠΕ Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Θέση ΠΕ Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 27/154η/18-12-2019 ΑΔΑ: ΩΚΗΧΟΞ3Μ-ΧΚΔ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources (Ακρωνύμιο: Farmer’s Pride), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, HORIZON 2020.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γενετική Βελτίωση Φυτών ή/και Αγροκομία.

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση παραδοσιακών ή/και εμπορικών ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών, ως προς αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

- Εργασιακή εμπειρία σχετική με αγροτικούς συνεταιρισμούς ή δίκτυα αγροτών.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. - Γνώση χρήσης Η/Υ.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: Για την αριθμ. 11/07-01-2020 FARMER’S PRIDE Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0-177 στη Δρ. Παρθενόπη Ράλλη, Επιστημονικά υπεύθυνη του Έργου.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:15.01.2020

Πηγή:www.diorismos.gr

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14724897