www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Μηχανολόγος Μηχανικός/Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms», ακρωνύμιο:«DEMETER» στο πλαίσιο του Horizon 2020, DTICT-08-2019, Νο 857202, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου καιnαναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την τηλεπισκόπηση και ανάλυσηnαεροφωτογραφιών (δορυφορικές ή drones/UAVs) της ημεδαπής ή ισότιμου καιnαναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με τηνnτηλεπισκόπηση αγρών από αεροφωτογραφίες στα δημητριακά.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

B.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ανάλυση της ποιότητας αγροτικών προϊόντων, πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις αναλύσεις ποιότητας του ρυζιού.

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γ.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Γεωπονίας ή Τεχνολόγου Γεωπονίας, κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές στον πειραματισμό ρυζιού.

- Εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Δ.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου και

αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής και συγκεκριμένα με ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αισθητήρων σχετικών με την άρδευση αγρών, καθώς και με τους τρόπους επικοινωνίας τους, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με συστήματα αυτοματισμού για αγροτικές χρήσεις.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: «Για την αριθμ. 12/07-01-2020 DEMETER Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0-204 στον Δρ. Δημήτριο Κατσαντώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.
Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:10.01.2020
Πηγή:www.career.uth.gr
Attachments:
Download this file (ΩΜΡΚΟΞ3Μ-55Μ_DEMETER.pdf)ΩΜΡΚΟΞ3Μ-55Μ_DEMETER.pdf[ ]527 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14724770