www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Οικονομολόγος και Γραφίστας

Οικονομολόγος και Γραφίστας

Οικονομολόγος και Γραφίστας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των Περιφερειών στις μεταφορές - Enhancing transport innovation capacity of regions-INNOTRANS»,  με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα παρακάτω αντικείμενα.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας των εμπλεκόμενων μερών σε επίπεδο περιφέρειας να καινοτομήσουν στο πεδίο των μεταφορών.

1 άτομο / Γραφίστας / έως 31.12.2021 / έως 5.440 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Το έργο που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες γραφιστικής επιμέλειας στις οποίες θα απαιτηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου η συμβολή και συνεισφορά στο πλαίσιο του τεχνικού αντικειμένου του Έργου.

 Α. Exchange of experience/Ανταλλαγή Εμπειρίας

 Β. Communication and dissemination/Επικοινωνία και Διάχυση

 Phase 2 (Semester 7-10)/Φάση 2 (Εξάμηνο 7-10).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο Γραφιστικής

 Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων σε υπολογιστή, με εξειδίκευση στην Γραφιστική

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ενημερωτικού / προωθητικού υλικού

 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)

1 άτομo / Οικονομολόγος / έως 31.12.2021 / έως 4.485 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Β)

Διαχείριση του έργου και συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και η συμβολή και συνεισφορά στο πλαίσιο του τεχνικού αντικειμένου του Έργου.

 Α. Exchange of experience/Ανταλλαγή Εμπειρίας

 Β. Communication and dissemination/Επικοινωνία και Διάχυση

 C. Project management / Διαχείριση Έργου

 Phase 2 (Semester 7-10)/Φάση 2 (Εξάμηνο 7-10)

1. Συμβολή ή/και συμμετοχή στην προετοιμασία παραδοτέων του έργου με οριζόντιο χαρακτήρα, σχετικών με ενέργειες διαχείρισης, επικοινωνίας και παρακολούθησης τα οποία θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στην προετοιμασία της τελικής έκθεσης του έργου (Φάση 1 και Φάση 2).

2. Συμβολή στην ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, με απώτερο στόχο την ορθή αποτύπωση του οικονομικού σκέλους των εκθέσεων προόδου του έργου

3. Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου

4. Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων διάδοσης και προώθησης του έργου INNOTRANS σε τοπικό επίπεδο, στη διοργάνωση των τοπικών συναντήσεων με το δίκτυο των ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders group, dissemination event) (παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, συγγραφή απολογισμού κειμένου, σχετικές επικοινωνίες κτλ.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών σπουδών

 Τουλάχιστον τριετής επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων

 Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους)

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: γραφείο καθηγητή Αριστοτέλη Νανιόπουλου, 6ος όροφος Κτιρίου Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ώρες 10:00 – 12:00 έως τις 11/11/2019 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη πρωτοκόλλου του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995811, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-09

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:31.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14726425