www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Απόφοιτος Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Βιοεπιστημών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Απόφοιτος Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Βιοεπιστημών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Απόφοιτος Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Βιοεπιστημών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προκλινικές μελέτες φαρμακολογικού ενδιαφέροντος για την εύρεση μορίων-αναστολέων στη νόσο του Alzheimer», ακρωνύμιο PEPtADe, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-00353 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5030851, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό ΣΑ Ε1451 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτους συνεργάτες, έναν Υποψήφιο (α) ή εν δυνάμει Υποψήφιο (α) Διδάκτορα με Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας, στο πεδίο ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνώρισης.

 Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του υποψηφίου (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών σε περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών, δημοσιεύσεις κλπ.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01.11.2019 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη κας Φ. Καλατζή με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης [PEPtADe 3]»

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:24.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13765006