www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Ερευνητές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ερευνητές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ερευνητές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών τις ακόλουθες δύο (2) θέσεις ερευνητών:

- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Ιδεών και Ιστορία της Φιλοσοφίας με έμφαση στους νεώτερους χρόνους» (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1-2019).

- μια (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική αρχαιολογία του βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στην εικονογραφία» (Κωδικός θέσης ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2- 2019).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.

δ) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για τη θέση με κωδικό: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/1- 2019» ή ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2019», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά, μέχρι τις 26.11.2019 και ώρα 15.00, στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα (Τ.Κ. 11635). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σε 8 αντίτυπα

 Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

 Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας.

 Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφα των επιστημονικών εργασιών τους σε έντυπη μορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CDs)

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές θα προσκομισθούν κατά την πρόσληψη.

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.

 Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του/της υποψηφίου/ίας.

Πληροφορίες: Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Τηλ. 210 7273619).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.11.2019 και ώρα 15:00

Ημερομηνία:24.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13764511