www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- 2 προσλήψεις συνεργατών εξειδικευμένων στη θεατρική εκπαίδευση εφήβων του Εθνικού Θεάτρου

2 προσλήψεις συνεργατών εξειδικευμένων στη θεατρική εκπαίδευση εφήβων του Εθνικού Θεάτρου

2 προσλήψεις συνεργατών εξειδικευμένων στη θεατρική εκπαίδευση εφήβων του Εθνικού Θεάτρου

Το Εθνικό Θέατρο που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων που ανήκουν σε ευάλωτες / ευπαθείς ομάδες ή/και με ειδικές ανάγκες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής (εκ περιτροπής) απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος εφηβικού θεάτρου σε 4 σχολεία από οκτώ Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, με κωδικό ΟΠΣ 5010754, ως εξής: ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) Β.1 Καλλιτέχνης - εμψυχωτής για την υλοποίηση προγράμματος εφηβικού Θέατρου σε δύο σχολεία των ακόλουθων Περιφερειών: Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 2 1/10/2019- 30/6/2020 3.939,39

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πτυχίο αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή Σκηνοθεσίας Θεάτρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Εργασιακή εμπειρία στο χώρο του θεάτρου, τουλάχιστον 24 μηνών.

3. Εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή και εκπαίδευση εφήβων / νεανικών ομάδων που ανήκουν σε ευάλωτες / ευπαθείς ομάδες ή / και με ειδικές ανάγκες.

Η Εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε: - με αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων ή εργαστηρίων θεατρικής αγωγής και εκπαίδευσης τέτοιων ομάδων, ελάχιστης διάρκειας 72 ωρών. - είτε με σχετική πιστοποιημένη γνώση, π.χ παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων ή εργαστηρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στη θεατρική αγωγή και εκπαίδευση τέτοιων ομάδων αποδεδειγμένης διάρκειας 72 ωρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της Πράξης ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΜIS 5010754 - Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση. Ο φάκελος θα περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα. Ο φάκελος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Εθνικού Θεάτρου, Σατωβριάνδου 42, 2Ος Όροφος Αθήνα ΤΚ 104 37, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 14.00. Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει να είναι αντίγραφα ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, όπως κατά περίπτωση ζητείται.

Αν δεν αναγράφεται στο φάκελο ο τίτλος της Πράξης, ο κωδικός και ο τίτλος της ειδικότητας, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στην εσωκλειόμενη αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς επίσης και να απαριθμούνται ονομαστικά όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς το φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι ο φάκελος θα πρέπει να φέρει απολύτως ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη ταχυμεταφορέα με ημερομηνία έως και την 23/08/2019. Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει μεταγενέστερη ημερομηνία, αυτό συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ο φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Εθνικού Θεάτρου, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα ΤΚ 104 37. Πληροφορίες : κ. Ελένη Ζαραφίδου , τηλ. 2107001469(εσωτ.318)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-08-2019 και ώρα 14:00

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ1ΗΨ469ΗΓΥ-ΡΗΞ/document

Ημερομηνία:30.07.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20971
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12182937