www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχιούχος τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθην

Πτυχιούχος τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθην

Πτυχιούχος τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο ««"FIRE MONITORING SERVICE" (EFFIS)» που χρηματοδοτείται από τη Διεθνή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας συστήματος EFFIS-EAA (System Administrator)

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού System Administrator με ειδίκευση στη διαχείριση, των υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών λήψης δορυφορικών δεδομένων και επεξεργασίας των δεδομένων των για τις επιχειρησιακές ανάγκες προγραμμάτων παρατήρησης και παρακολούθησης δυναμικών φαινομένων (EFFIS, EMS, FIREHUB), κλπ, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, με κωδικό θέσης: ΠΕAS3.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου και συνολικού κόστους έως δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών κλπ., σύμφωνα με τα προσόντα των επιλεγέντων υποψηφίων.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή παρεμφερούς σχολής και πτυχίου.

2. Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Windows & Linux Servers (Ubuntu, Debian, CentOS & Red Hat).

3. Πολύ καλή γνώση σε θέματα Τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας δεδομένων εικόνας από διαφορετικούς αισθητήρες και πλατφόρμες (εναέριες/δορυφορικές ), και αξιοποίησης των δεδομένων σε εφαρμογές με έμφαση στο περιβάλλον (επίγειο, θαλάσσιο, φυσικά οικοσυστήματα, φυσικές καταστροφές, κλπ),

4. Γνώσεις και εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής, ή/και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών διάχυσης προϊόντων τηλεπισκόπησης και γεωχωρικών πληροφοριών (Web GIS Systems), και γενικότερα σε θέματα Remote Sensing και GIS.

5. Καλή γνώση και εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση, στον προγραμματισμό και ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών επιπέδου back-end που χρησιμοποιούν τα δεδομένα πολλαπλών πηγών και αισθητήρων (π.χ. από δορυφόρους, μη επανδρωμένες πλατφόρμες, επίγεια δίκτυα) σε συνδυασμό με γεωχωρικά δεδομένα και χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθόδων/εργαλείων επεξεργασίας..

6. Καλή γνώση στην σχεδίαση, χρήση, και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, καθώς και στη διασύνδεση αυτών με εφαρμογές που θα συμβάλουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

7. Πολύ καλή γνώση σε μια ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα: C, C++, Python, Java, SQL., καθώς και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα PHP, JavaScript, Ruby, C#, Objective-C, κ.α., θα αξιολογηθεί κατάλληλα και σίγουρα θετικά.

8. Xρήση βιβλιοθηκών, frameworks και εργαλείων διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων ανοιχτού κώδικα (π.χ. PostGIS DBMS, GDAL, Quantum GIS, OpenLayers) ή αντίστοιχων εμπορικών πακέτων (ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI) για την ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής.

9. Καλή γνώση στην χρήση και τον προγραμματισμό μέσω κάποιου συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, όπως για παράδειγμα: PostgreSQL, MongoDB, κ.α.

10. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 10:00π.μ, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και στη γραμματεία κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το αντικείμενο της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Αντικατάσταση της υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:14.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13715234