www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- 2 θέσεις με αντικείμενο «Λογισμικό - επεξεργασία πληροφοριών»

2 θέσεις με αντικείμενο «Λογισμικό - επεξεργασία πληροφοριών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: TripMentor: Διαδραστικός τουριστικός οδηγός (κωδικός αριθμός 0349) που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ/2821 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ: 758Κ4653ΠΣ-ΜΓΝ) και την απόφαση 15/26.06.2018 απόφαση της 63ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ469Β7Δ-7ΘΘ), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό Πρόσκληση TripMentor 349/12,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 

1 άτομο με αντικείμενο Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών (κωδικός θέσης: Τrip Mentor 349/12-1), με σύμβαση 14μηνης διάρκειας (έναρξη - ενδεικτικά: Νοέμβριος 2018) με λήξη 30-12-2019, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη Αρκαδίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων, Ανάκτηση, επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων, υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται (i) η μορφή κώδικα (ενσωματωμένη στα τελικά συστήματα του έργου) (ii) η απαραίτητη τεκμηρίωση και (iii) συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών που θα ενσωματωθούν στα παραδοτέα του έργου.

 

1 άτομο με αντικείμενο Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών (κωδικός θέσης: Trip Mentor 349/12-2), με σύμβαση 13μηνης διάρκειας (έναρξη - ενδεικτικά: Δεκέμβριος 2018) με λήξη 30-12-2019, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη Αρκαδίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ανάκτηση, επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων, υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται (i) η μορφή κώδικα (ενσωματωμένη στα τελικά συστήματα του έργου) (ii) η απαραίτητη τεκμηρίωση και (iii) συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών που θα ενσωματωθούν στα παραδοτέα του έργου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ)

  • - Κάτοχος διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο.
  • - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης.
  • - Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (σύμφωνα με το Παράρτημα Υπόδειγμα Αίτησης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Μονάδα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Πρωτόκολλο, Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, Τ.Κ. 221 31, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Παρασκευής Παπαηλίου) με αναγραφή στο φάκελο τα εξής:

Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. Β20436 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0349 (Πρόσκληση TripMentor 349/12).

Οι δημοσιεύσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά (π.χ. σε CD/DVD/flash disk) ή με σύνδεσμο σε online αρχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει στον φάκελο δικαιολογητικών να συμπεριλαμβάνεται λίστα με τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μέσο/στα online αρχεία. Αν τα κείμενα των δημοσιεύσεων αποσταλούν με σύνδεσμο σε online αρχεία, αποτελεί υποχρέωση του υποψηφίου να διασφαλίσει με κάθε εύλογο μέσο ότι τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα για ανάκτηση από τα στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε. και την επιτροπή αξιολόγησης στο διάστημα από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2710 372128, (κ. Ιωάννα Δελτούζου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-11-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:13.11.2018

Πηγή:www.diorismos.gr

 

 

 

Attachments:
Download this file (ΩΒΓΥ469Β7Δ-0ΗΕ.pdf)ΩΒΓΥ469Β7Δ-0ΗΕ.pdf[ ]646 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20716
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11790043