www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία

Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία

Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία


Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), Προκηρύσσει Μία (1) Θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία.

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

  • Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  • Να έχουν τα ελάχιστα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4386/11.05.2016 Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 83 Α΄/2016)
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση των υποψηφίων
  • Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, είναι:

Αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

  • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών
  • Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα.

Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό 5. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία του ΙΜΒΒ 6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος) 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές 8. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλόλητας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν τον διορισμό. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Επικοινωνία Κ. Γεωργία Χουλάκη ΙΜΒΒ-ΙΤΕ Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, Κρήτη Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (ημερομηνία αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 17 Δεκεμβρίου 2018.

 

Ημερομηνία:31.10.2018

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20648
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11695954