www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Συντονιστής Προγράμματος

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά Συντονιστή για το πρόγραμμα με τίτλο «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός  μοντέλου βιώσιμου ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που θα ενσωματώνει τις αξίες της φύσης στην οικονομία και στην κοινωνία και προβλέπει παρεμβάσεις και στους τρεις παραπάνω τομείς με σκοπό την προώθηση αναπτυξιακών έργων, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών  δομών και την ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Ειδικότερα η  πρόταση περιλαμβάνει μία σύνθεση ταυτόχρονων δράσεων σε επίπεδο ενίσχυσης υποδομών και δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η υποστήριξη των τοπικών σχολείων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, και του μοναδικού αθλητικού κέντρου της περιοχής θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στις ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό, οι πιλοτικές «πράσινες» δράσεις σε τομείς που έχει γίνει προεργασία και έχει ήδη αποδειχθεί η ωριμότητα τους, όπως τα φαρμακευτικά-καλλωπιστικά φυτά, τα βιολογικά φασόλια και η μελισσοκομία θα συμβάλουν στην ποικιλοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα.  Ο οικοτουρισμός αποτελεί έναν επιπλέον πυλώνα που θα ασχοληθεί το πρόγραμμα, προωθώντας την εσωτερική οργάνωση του τομέα και τη συστηματική προβολή του σε εξειδικευμένα κοινά τουριστών, όπως οι φυσιολάτρες και ορνιθο-παρατηρητές. Παράλληλα με τις πράσινες δράσεις στην οικονομία το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις δράσεις προστασίας του υγροτόπου που έχουν ως επίκεντρο τη διαχείριση του υγροτόπου και την προστασία της βιοποικιλότητας σε άμεση σύνδεση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την προώθηση της ισορροπίας Άνθρωπος & Φύση. Η πιο σημαντική δομή όμως που θα συμβάλει το πρόγραμμα είναι η δημιουργία της Τοπικής Ομάδας Δράσης η οποία είναι κομβικής σημασίας τόσο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος όσο και για τη βιωσιμότητα του. Πρόκειται για  τον συνδετικό κρίκο και σημείο αναφοράς των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και  υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Ε.Δ. Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής υπό την επίβλεψη της  Διευθύντριας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών θα κατέχει κομβικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ των εταίρων του προγράμματος, της τοπικής κοινωνίας και των δωρητών, με κύριες αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό, την οργάνωση υλοποίησης, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων δράσεων, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.
 • Την υποστήριξη της ίδρυσης και της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης, του θεσμικού οργάνου που θα διασφαλίσει τη συνέπεια στην ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή των Πρεσπών που έχουν σχεδιάσει οι τοπικοί φορείς.
 • Τον συντονισμό και την υποστήριξη της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, δωρητές) για την υλοποίηση των δράσεων,   και τη διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τοπική Κοινωνία.
 • Τη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη του προγράμματος.
 • Την χρηματοοικονομική παρακολούθηση του προγράμματος σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα της ΕΠΠ
 • Τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας της ΕΠΠ και τους συμμετέχοντες φορείς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς των Οικονομικών ή Κοινωνικών, ή Νομικών επιστημών ή σχετικές με Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή  Περιφερειακή Ανάπτυξη ή Διαχείριση  Έργων.
 • Επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών σε υλοποίηση Προγραμμάτων και στον συντονισμό σύνθετων και πολύ-συμμετοχικών προγραμμάτων με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες
 • Ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης σύνθετων ζητημάτων και επίλυσης αντιθέσεων
 • Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Πολύ καλή και αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώσεις και εμπειρία  σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, στον αγροτικό και περιβαλλοντικό χώρο
 • Γνώση η/και εμπειρία διαδικασιών και νομοθεσίας δημοσίων φορέων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. έως και τις 30/01/2018.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Attachments:
Download this file (αιτηση.doc)αιτηση.doc[ ]188 Kb
 

15 PhD positions

Το MARIE CURIE GRANT( AQUALITY-765860) ανακοίνωσε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 15 διδακτορικές θέσεις στους ερευνητικούς τομείς (Chemistry, Environmental science)

Στην ακόλουθη διεύθυνση μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/259769

 

15 Early Stage Researchers (ESRs) for a funded ITN in the field of AGEISM

A new Marie-Curie Innovative Ph.D. Training Program (ITN) funded by the European Commission under Horizon 2020

is opening up in the field of ageism. The overall goal of the program is to bridge between science and policy in the field

of ageism and to produce professionals who can take a variety of positions, along the science-policy continuum.

We are seeking 15 excellent early stage researchers (ESRs) for a 3-year fully funded Ph.D. program
in the research areas of: Psychology, sociology, social psychology, political sciences, social work, economy,
clinical pharmacy, engineering, design, social networks, geography, nursing, gerontology, gender studies,
labor studies, anthropology, law and related fields.

The EuroAgeism network has 15 vacancies for highly skilled Ph.D. students.
Our ESRs will be enrolled in a PhD programme which is supported by unique training that provides direct experience in policy,
health and social care, and multi-disciplinary research. International training schools will be held for the development
of transferable skills and to facilitate the exchange of knowledge between ESRs and policy stakeholders.
Successful candidates will be paid a highly competitive salary for a period of three years.

The EuroAgeism consortium is a €4 million Marie Skłodowska-Curie– Innovative Training Network (ITN)
– funded by the European Commission, under the H2020 program and coordinated by Bar Ilan University.

The consortium is composed of academic, governmental, non-governmental, inter-governmental,
and health and social care organizations.
Countries involved in the consortium include Israel, the Czech Republic, Poland, Sweden, Finland, the U.K.,
the Netherlands and Belgium.
ESRs also are expected to attend internship (secondment) in various academic and non-academic institutions,
located in Ireland, the U.K., Israel, Belgium, Austria, and Switzerland.

For further information: Liat Ayalon: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Application Deployment Engineer

Σχετικά με την Benefit Software

Η εταιρεία Benefit Software ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών ERP που καλύπτει τις ανάγκες γραφείου και πλοίου. Αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα συστήματα ERP στην ναυτιλία που εξελίσσεται συνεχώς καλύπτοντας νέες εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Application Deployment Engineer

Remote applications deployment, remote second level support, windows operating systems management

Required Skills

 • Remote Application Deployment for Windows, Web and Mobile platforms to World Wide Customer
 • Remote Second Level Technical Support to Customers
 • Microsoft Windows OS Administration and Management (Desktop and Servers)
 • Basic Microsoft SQL Server Administration / Management

Optional Skills

 • Basic Computer Networks Knowledge
 • Linux OS Administration and Management

Employment type

 • Full-time

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@benefit.gr

 

Engineer or Scientist

ARTIA Nano-engineering, a research-intensive high tech Greek SME located in Athens, seeks for an engineer or scientist with expertise in sensors, production line monitoring and automation and data acquisition systems.

The candidate should hold a degree in:

Electrical / electronic engineering, production engineering, physics (with major in sensors / electronics), computer science and/or similar technical degree (however with expertise as above).

Expertise sought:

 • Sensors, Data acquisition systems, automation and control systems, PLCs, Labview, software development, database development (open source preferable)
 • Any previous experience in laboratory automation systems, automation in production or pilot lines, R&D activities or experience in a challenging industrial environment will be assessed, as well as knowledge in machine learning or other data analytics.

The candidate will be involved in the development and upgrade of an electroplating pilot line for the development of new generation hard coatings based on nanocomposites (incorporation of nanoparticles inside the coating), in the frame of a EU-funded project (Horizon 2020). The candidate will work in multi-disciplinary work environment, interacting with scientists and engineers in the field of nanotechnology / electrochemistry, also to work closely with partners from the many EU countries involved in the project.

Experience in Horizon 2020 projects’ implementation / coordination is a plus.

Artia is offering:

 • A challenging rewarding career
 • Continuous support for further development
 • An excellent working environment.

Applicants with above qualifications are invited to submit their CV at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Letters of recommendation (if any) are welcome. All communication is considered strictly confidential. The most suitable applicants for the position will be invited to interview.

 

5 Mechanical Engineers in Holland

Our client a Dutch multi-national constructions group of companies, wishes to employ 5 Mechanical Engineers for its Designing direction, under permanent employment contract.

Depending on the department group, the Mechanical Engineer's job includes a combination of these responsibilities:Specify and Design the modules and/or functionality to realize the required performance.

 • Use state of the art Design Methods and Construction Principles to ensure adequate designs that can be realized from a Technical and Supply Chain perspective.
 • Drive the Qualification of the design by contributing to the Specification of Tests and the Design and Realization of Test Equipment.
 • Ensure that Prototypes are built and tests are carried out.
 • Deliver the Technical Product Documentation that is needed to release the design for volume production.
 • The Senior Design Engineer typically coaches design engineers and is responsible for a larger module.

Important

Bachelor, Masters in Mechanical Engineering, preferably with a background in either:

 • Fundamental Mechanics
 • Mechanics of Materials
 • Biomechanics
 • Precision, Micro, Nano-Engineering
 • Tribology
 • Mechatronics (Mechanical Principles)
 • Mechanical Measurement & Control

The successful candidate preferably also has:

 • Education and Experience in the Application of Construction Principles
 • Ability to make Stiffness and Strength Calculations
 • Well-developed Analytical ability
 • Ability to Design Concepts and a Pragmatic Attitude
 • Capability to Translate concepts into Practical Designs that meet the specified requirements
 • Experience with 3D CAD modelling tools is required, preferably Unigraphics.
 • Knowledge or Experience within the following competences:
 • Fatigue of Elastic Elements
 • Advanced Materials (Ceramics, Glass, Compositions)
 • Joining Technologies: Fasteners, Adhesives, Welding etc.

Personal Skills

 • Critical on results
 • Creative thinking capability
 • Team player

Please send your cv in English in Microsoft Word format at: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. mentioning the job title. (www.hrstrategy.gr)

 

Αγγελίες Intracom Defense Electronics

Greece's largest manufacturer of defense electronics products, systems and applications is currently seeking:

 • Software Engineer
 • H/W Systems Integrator Engineer
 • RF Engineer
 • Junior Product Marketing Engineer

All jobs require team working abilities and fulfilled military obligations for males. If you are interested in the above mentioned positions please send your CV to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. quoting the respective Ref. No.

Attachments:
Download this file (UNI.DEF.JME.pdf)UNI.DEF.JME.pdf[ ]743 Kb
Download this file (UNI.DEF.RFE.pdf)UNI.DEF.RFE.pdf[ ]739 Kb
Download this file (UNI.DEF.SEN.pdf)UNI.DEF.SEN.pdf[ ]790 Kb
Download this file (UNI.DEF.SIE.pdf)UNI.DEF.SIE.pdf[ ]742 Kb
 

Graduate Trainee Program | Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εχουν ανοίξει οι συμμετοχές για το Graduate Trainee Program της εταιρείας μας

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μπορούν να δουν εδώ και κριτήρια επιλογής καθώς και να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους εδώ

Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να κάνετε και αναδημοσίευση των αναρτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα από την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Facebook

Attachments:
Download this file (posters A3-02.jpg)posters A3-02.jpg[ ]1112 Kb
 

e-shop Manager

Η  qmetric,  επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Seven Group Α.Ε., τη θέση του/της e-shop Manager

Η Εταιρία-πελάτης

Τα Seven Spots είναι η μεγαλύτερη, σύγχρονη, ελληνική αλυσίδα καταστημάτων (76 σημεία) οικιακής ψυχαγωγίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον πελάτη μας, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Η θέση

Ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του πελάτη μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του e-shop (www.sevenspot.gr) της εταιρείας με στόχο την ανάδειξη του και την αναβάθμιση του ως βασικό μέσο πωλήσεων της εταιρείας και διαφήμισης των Seven Spots. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση στατιστικών επισκεψιμότητας του e-shop
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του e-shop με την έγκαιρη αναγνώριση των τεχνικών προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την επίλυσή τους
 • Συνεχής και άμεση ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα που παραλαμβάνονται
 • Επικοινωνία με τους Product Managers, προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες και εκτιμήσεις που θα βοηθούν στην σωστή πρόβλεψη, παραγγελία, τροφοδοσία, στοκ
 • Επικαιροποίηση του e-shop σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο, φροντίδα για την κατάλληλη εμφάνιση των προϊόντων
 • Διενέργεια ερευνών σε επίπεδο προϊόντων και τιμών ανταγωνισμού και ενημέρωση των αρμοδίων Product Managers
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προώθησης/διαφήμισης του e-shop
 • Επίτευξη των συμφωνημένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που αναλαμβάνει.

Το προφίλ σας

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή η καλή γνώση των προϊόντων και του ανταγωνισμού της εταιρείας πελάτη μας στην ελληνική αγορά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Ο πελάτης μας προσφέρει

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης e-shop Manager, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης, στο πλαίσιο μίας συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, πατώντας εδώ (Κωδικός Θέσης: ESM1).

 

Μηχανικός

Από το τεχνικό γραφείο «Βασίλης Ζησιμόπουλος – Αέλια Αειφόρος Μηχανική» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητείται κοπέλα μηχανικός με γνώσεις Αγγλικών και Γερμανικών για συνεργασία.Προηγούμενη προϋπηρεσία δεν απαιτείται.Αποστολή βιογραφικών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

2 Μηχανικοί

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) αναζητά άμεσα δύο διπλωματούχους μηχανικούς (πολ. μηχανικό, αρχιτέκτονα, τοπογράφο), ως στέλεχος, «νεαρός εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων». Μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance, επιθυμητό, όχι απαραίτητο. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Προυπηρεσία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. Εξοικείωση με εκτιμητικά πρότυπα επιθυμητή. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 


Σελίδα 1 από 857

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Latest News