www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Πτυχιούχος Τμήματος Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με κωδικό 1536 και τίτλο: «Designing pillared graphene nanomaterials with tunable electronic properties and enhanced flexibility for electronic devices» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»,το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού  (Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Φυσικής ή Τμήματος Επιστήμης Υλικών) που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Φυσικής ή Τμήματος Επιστήμης Υλικών
 •  Διδακτορική Διατριβή (πριν από την έναρξη της σύμβασης) στην υπολογιστική χημεία ή/και φυσικοχημεία
 •  Εμπειρία σε προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές και ηλεκτρονικής δομής της ύλης
 •  Εμπειρία στην ανάπτυξη φορητού επιστημονικού λογισμικού σε γλώσσες FORTRAN ή C, C++
 •  Εμπειρία στην υπολογιστική/θεωρητική μελέτη νανοπορωδών σκελετικών υλικών (με έμφαση σε υλικά με βάση τον άνθρακα)
 •  Εμπειρία στον υπολογιστικό προσδιορισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αερίων σε υπερκρίσιμη κατάσταση προσροφημένων σε πορώδη υλικά

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδίκευση του υποψηφίου σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά πεδία της νανοτεχνολογίας

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα

στοιχεία:

• Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

• Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και 29/11/2018.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση (cc) στον Δρα Εμ. Κουκάρα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ερευνητικού έργου «Designing pillared graphene nanomaterials with tunable electronic properties and enhanced flexibility for electronic devices»με με αντικείμενο «Θεωρητική/Υπολογιστική Μελέτη Φυσικοχημικών και Ηλεκτρονικών Ιδιοτήτων Μοριακά Υποστυλωμένων Νανοπορωδών Υλικών με βάση τον Άνθρακα».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη

Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:17.11.2018.

Πηγή:www.iceht.forth.gr

Attachments:
Download this file (2929_Invitation.pdf)2929_Invitation.pdf[ ]932 Kb
 

Προσλήψεις 45 ατόμων στην Εθνική Τράπεζα

 

Προσλήψεις 45 ατόμων στην Εθνική Τράπεζα


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας της, την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών), εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.4027/2011, άρθρο 9), επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ.2103443384, 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.2310997571, 2310997573)το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
 • Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οικονομικών ή Θετικών επιστημών ή Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής του, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών.
 • Να έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση).
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και μετά).
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο ανήκει το Κατάστημα, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής:

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση Οικονομική ή Θετική ή Νομική.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C2).
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά).
 • Προϋπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ή σε άλλες Τράπεζες.

 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τίτλους σπουδών, βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα Απαραίτητα Προσόντα Ι.6.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 15.11.2018 έως και 28.11.2018.

Ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής του στην Τράπεζα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αίτησης.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

Υποβολή Αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://microsites.nbg.gr/recruitmentApply/

 

Ημερομηνία:15.11.2108

Πηγή:www.diorismos.gr

 

 

Junior Innovation Manager

 

Junior Innovation Manager

 

The Center for Technology Research & Innovation (CETRI), a Research & Technology organisation based in Limassol, Cyprus with an affiliate entity in Athens is currently seeking to fill one new job opening:

Junior Innovation Manager in Horizon 2020 Research Projects

 

Main Duties:

• Implementation of relative Tasks for various Horizon 2020 projects {Dissemination,Communication, Exploitation & Innovation Management Tasks}

• Preparation of the corresponding Deliverables and Technical Reports for the European Commission

General Requirements:

• Applicants should be graduates of Engineering disciplines with post graduate studies in Economics or Management.
• Candidates should be graduates of well-established Universities in Europe or NorthAmerica. Exceptional candidates from other recognized institutions will also be
considered.
• Excellent working knowledge of English and MS Office is required. Ability to meetdeadlines is also expected
Additional Requirements:

a) Applicants with documented work experience in Horizon 2020 projects are especially encouraged to apply.
b) Soft skills and willingness to work in multinational groups
Remuneration:

• Excellent remuneration package depending on qualifications.
• Continuous support for further development.
• Excellent working environment.
• Ability to work abroad for short periods if the candidate selects so
Applicants with above qualifications are invited to submit their CV and cover letter at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. writing at the e-mail’s subject the following:“Job ad JIM name surname”.

Letters of recommendation (if any) are welcome. All communication is considered strictly confidential.

The most suitable applicants for the position will be invited to interview.

 

 

 

Ημερομηνία:14.11.2018

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Mηχανικός Πληροφορικής - Μηχανικός Εφαρμογών Sοlidworks

Zητείται Mηχανικός Πληροφορικής - Μηχανικός Εφαρμογών Sοlidworks για την κάλυψη θέσης Μηχανικού Εφαρμογών Τεχνολογικών Λύσεων, από εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων στα Πετράλωνα.

 

Ο Υποψήφιος/α:

 • Θα παρέχει λύσεις και τεχνογνωσία σε υφιστάμενους πελάτες
 • Θα προετοιμάζει επιδείξεις των προϊόντων της AlfaSolid για υποψήφιους πελάτες
 • Θα παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη για την γκάμα των προϊόντων της εταιρείας
 • Θα συνεργάζεται με το εμπορικό τμήμα για την προσέλκυση νέων πελατών
 • Να καταγράφει και να ενημερώνει για τις ενέργειές του τους άμεσα εμπλεκομένους

Απαραίτητα Προσόντα

Ο Υποψήφιος/α θα πρέπει να:

 • είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού (VB, C++, C#) και βάσεων δεδομένων (Microsoft SQL Server) (θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως)
 • είναι οργανωτικός στη δουλειά του και να κάνει άριστη χρήση του χρόνου του
 • είναι σε θέση να αναλύει και να αξιολογεί τις προτεραιότητές του και να διαθέτει θέληση στο να εξυπηρετεί ποιοτικά και υπεύθυνα τους πελάτες της εταιρείας
 • αγαπάει την τεχνολογία, να έχει όρεξη για ταξίδια και η Ελληνική γλώσσα να είναι η μητρική του.
 • γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα, η οποία είναι απαραίτητη για την κατάρτισή του.
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Web Developer

Web Developer

Εταιρεία που προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, επιθυμεί να προσλάβει Developer για την συντήρηση και ανάπτυξη των custom εφαρμογών της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Άριστη προγραμματισμού (web design & development) PHP, Javascript, HTML & CSS
 • Γνώση MySQL
 • Γνώση MVC framework (ιδανικά Yii framework)
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης Linux Servers
 • Πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ως Web Developer
 • Εμπειρία σε cms πλατφόρμες θα εκτιμηθεί
 • Παροχές
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

PHP Developer

PHP Developer

Η θέση εργασίας αφορά

 • - Τη συντηρηση, ανάπτυξη και αναβαθμιση εφαρμογης, η οποια λειτουργει σε περιβαλλον intranet, με Web interface και Mysql Database.
 • - Την αναπτυξη και εφαρμογη κεντρικης διαχειρισης κλασεων css
 • -Τον ελεγχο και αποσφαλματωση νεων προσθηκων στην εφαρμογη

Το Εργο θα διαρκεσει περιπου 1 ετος με περιπου 10 ωρες την εβδομαδα

 

Απαραιτητα προσοντα

 • - Εμπειρια  τουλάχιστον δύο (2) ετών σε προγραμματισμο PHP
 • -Γνώση σε βάθος HTML με Frameset, CSS3, Javascript, Jquery, MySQL
 • -Δυνατοτητα προγραμματισμου σε PHP 5.3.3 με σκοπο την αναβαθμιση
 • -Γνωσεις λειτουργιας CRM και ERP
 • -Βασικες γνωσεις ολων των λειτουργιων μια επιχειρησης (Παραγωγη, Ε&Α, Οικονομικα κλπ).
 • - Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτική σκέψη.
 • - Καλη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • -Γνωσεις διαχειρισης E-shop (Woocommerce) με εμφαση στο front end development θα εκτιμηθουν για επιπλεον μελλοντικα projects
 • Εργασια απο το σπιτι με remote connection.
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Υπεύθυνος Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Υπεύθυνος Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  (Έδρα Δράμα)

Περιγραφή Θέσης

 

 • Ανάλυση, παραμετροποίηση, σχεδιασμός και υποστήριξη λύσεων στα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα της εταιρείας
 • Επίλυση θεμάτων μηχανογράφησης
 • Τήρηση διαδικασιών back up των συστημάτων της εταιρείας
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος
 • Υπεύθυνος υποστήριξης και παραμετροποίησης των ERP συστημάτων
 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση συναδέλφων – χρηστών SAP
 • Καταγραφή και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων με βάση τα κριτήρια GDPR

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, Τεχνικού Υπολογιστών ή Προγραμματιστή
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλη παραγωγική ή βιομηχανική εταιρία
 • Αριστή γνώση CRM/ERP ιδανικά SAP ERP ECC6
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος
Παροχές
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

 

Αναλυτής Ποιοτικού Ελέγχου Φαρμάκων

Φαρμακοβιομηχανία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αχαρνών ζητά Αναλυτή για το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε:

 • HPLC (Waters, Agilent)
 • GC
 • IR
 • Ανάπτυξη και validation μεθόδων
 • Problem solving
 • Μελέτες σταθερότητας
 • Αναλύσεις Α’ υλών και ετοίμων προϊόντων
 • Έλεγχο Ποιότητας Υλικών Συσκευασίας
 • Συγκριτικά dissolution και αναλύσεις για υποστήριξη biowaiver

Θα συνεκτιμηθεί:

 • Συγγραφή του Module 3 του φακέλου και SOP διαδικασιών
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις και test στειρότητας
 • - Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Παροχές

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:13.11.2018

Πηγή:www.jobfind.gr

 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός

Εταιρεία εμπορίας ειδών θέρμανσης και κλιματισμού ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (γυναίκα), πτυχιούχο ΤΕΙ, που να διαθέτει απαραιτήτως μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας
 • Εξειδίκευση στο φυσικό αέριο
 • Παροχές
 • Εξωτερική συνεργασία
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός


Η Netelco L.P εξειδικεύεται στη μαζική παραγωγή μεταλικών κιβωτίων βιομηχανικών μπαταριών.Μετράει 18 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο κατασκευαστικό τομέα κιβωτίων traction μπαταριών. Η παραγωγή  αποτελείται απο 10 στάδια παραγωγής με 4 στάδια ποιοτικού ελέγχου, πιστοποιημένα με ISO 9001.

Διαθέτει 2 εγκαταστάσεις στην περιοχή του Νομού Ξάνθης και ζητά Υποψήφιο/α για τη θέση: Μηχανολόγος Μηχανικός.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού,
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε μηχανολογία ή Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Γνώση κατασκευαστικού ή βιομηχανικού σχεδιασμού,
 • Πολύ καλή γνώση AutoCad και SoidWorks,
 • Επικοινωνιακές , οργανωτικές και διπλωματικές δεξιότητες,
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών,
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο και σε πωλήσεις (sales),
 • Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής,
 • Επιθυμητή η κατοχή ενεργής κάρτας ανεργίας για δυνατότητα πρόσληψης μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές,
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας,
 • Συνεχή εκπαίδευση μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων,
 • Συμμετοχή σε επαγγελματικά ταξίδια εξωτερικού/εσωτερικού,
 • Παροχή Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ημερομηνία:13.11.2018
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Electrical Engineer

Electrical Engineer

Α dynamicaly developing technical company located in Athens is looking for an Electrical Engineer for the activities of high voltage substation engineering and commissioning services all over Greece.

The main tasks of the engineer are:

 • Engineering of new HV/MV Substations
 • Commissioning of new HV/MV Substations
 • Maintenance of existing HV/MV Substations
 • *Reference Code: HVE18-1

Απαραίτητα Προσόντα

 • Degree in Electrical Engineering, (AEI/TEI) or similar field
 • Car driving license
 • Willing to travel and work throughout Greece and if needed abroad
 • 2 years of experience in Medium or High Voltage Switchgear
 • English Lower Diploma
 • The position requires 40%-60% on-site working
 • Military Servces - Completed
 • MS Office
 • CAD
 • Operation of Protection Relays
 • Eplan

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:13.11.2018

Πηγή:www.jobfind.gr

 


Σελίδα 1 από 861

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 19953
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11036480