www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «PVClinical – Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα» και κωδικό MIS 5032805 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «PVClinical – Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα» και κωδικό MIS 5032805, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΙΝΕΒ-19-52

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων λογισμικού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου που θα συναφθεί μεταξύ του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ και του επιλεγέντος υποψηφίου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 04-10-2019.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6 ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

3. Εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών λογισμικού σε περιβάλλον Python ή/και Java ή/και .NET, ή αντίστοιχη τεχνολογία

4. Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web (π.χ. HTML, JavaScript, PHP)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής με αντικείμενο σχετικό́ με την ηλεκτρονική υγεία

2. Εμπειρία στην σχεδίαση/ανάπτυξη συστημάτων/εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:17.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής

Το κατάστημα "PET SHOP ΚΙΒΩΤΟΣ" στο κέντρο της πόλης της Χίου, ζητάει Τεχνολόγο Ζωικής Παραγωγής, με πτυχίο Τ.Ε.Ι. για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. (ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ)

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

 • ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποστολή βιογραφικών: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πληροφορίες στο Τηλ.: 2271080400 & 6942466032

Ημερομηνία:12.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΚΟΙΟΣ»

15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΚΟΙΟΣ»

Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (Assistant Researcher, Research Associate, Research Fellow)

Αρ. Θέσεων : ∆εκαπέντε (15)

Κατηγορία : Με συμβόλαιο

Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι υποψήφιοι ή υποψήφιες που θα προσληφθούν θα εκπονούν έρευνα στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών έργων του «Κοίος» που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος αναβάθμισης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας KIOS CoE Teaming, και από διάφορα εθνικά προγράμματα ή/και έργα χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία.

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες για τις συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

 Ασφάλεια πληροφοριακών και κυβερνο-φυσικών συστημάτων

 Ευφυή έλεγχο

 ∆ιάγνωση σφαλμάτων

 Βελτιστοποίηση

 Μηχανική μάθηση

 Αυτόνομα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων

 Σημασιολογίες και Οντολογίες

 Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

 Ασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου

 Ευφυή, Αξιόπιστα και Ασφαλή Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

 Υπολογισμοί στα όρια του δικτύου (Edge computing)

 Παρακολούθηση και έλεγχος έξυπνων δικτύων ύδρευσης ή συστημάτων ενέργειας και ισχύος ή ευφυών συστημάτων μεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή έξυπνων κτηρίων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc, PhD) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή σε παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετοπροσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι επιτυχείς υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια συστημάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

Αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι/ες θα είναι υπεύθυνοι/ες για την προετοιμασία των εκθέσεων και παραδοτέων των προγραμμάτων, θα συμβάλλουν στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, στην ανάπτυξη αλγόριθμων και λογισμικών καθώς και στην καθοδήγηση και επίβλεψη προπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι/ες θα ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment :

i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση καθώς και την ερευνητική περιοχή ή περιοχές στις οποίες ενδιαφέρονται

ii. Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μπορεί να συμβληθεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) (μέχρι 1 σελίδα)

iii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

iv. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD

v. Τουλάχιστον δυο συστατικές επιστολές (που θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος).

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 5 μμ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:12.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή της θέσης

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, σε προσκαλεί να αιτηθείς για μια έμμισθη πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης στο γραφείο του στις Βρυξέλλες.

Η πρακτική άσκηση υπολογίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβρη και να διαρκέσει κατ’ελάχιστο 3 μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

Αρμοδιότητες

 Πραγματοποίηση ερευνάς σε συγκεκριμένες θεματικές σχετικές με το κοινοβουλευτικό έργο

 Συγγραφή μικρών ενημερωτικών σημειωμάτων

 Διαχείριση της κοινοβουλευτικής ιστοσελίδας (δημιουργία περιεχομένου και μεταφόρτωση)

 Υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων

 Διόρθωση και επιμέλεια κειμένου εντύπου και ηλεκτρονικού

 Υποστήριξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 Φωτογραφία και βίντεο

Προσόντα

 Μητρική γλώσσα η ελληνική, απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής, (άλλη τρίτη Ευρωπαϊκή γλώσσα είναι επιθυμητή)

Κάτοχος πτυχίου ή τελειόφοιτος ανθρωπιστικών σπουδών (πτυχίο στην επικοινωνία, ΜΜΕ, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες ή Νομική, κ.α.)

 Καλή γνώση των Ευρωπαϊκών Θεσμών

 Εξαιρετικές δεξιότητες συγγραφής και επιμέλειας κειμένου;

 Ικανοποιητικές δεξιότητες διαχείρισης μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργίας βίντεο (απαραίτητη γνώση σχετικού λογισμικού π.χ. Photoshop, Literoom,Premier - επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία)

 Δημιουργική σκέψη και ικανότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες

 Εμπειρία σε Μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή εθελοντική εμπειρία (κατά προτίμηση σχετική με τον τομέα πολιτισμού)

 Προσαρμοστικότητα

 Άμεση διαθεσιμότητα για εργασία στις Βρυξέλλες

 Εξοικείωση με καθήκοντα σχετικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων

 Ικανότητα να εργαστεί σε ένα διαφορετικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 Καλή γνώση ΜS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

 Προσήλωση στη λεπτομέρεια, ικανότητα να τηρεί αυστηρές προθεσμίες και να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων

 Εξαιρετικές δεξιότητες πληροφορικής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εσωκλείσουν ένα βιογραφικό σημείωμα, μια επιστολή προθέσεων, μια συστατική επιστολή και αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας (προαιρετικό).

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούνμέσωηλεκτρονικούταχυδρομείου για τον τόπο και τον χρόνο των συνεντεύξεων.

Αιτήσεις δεκτές ως 15 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική σε άλλο γραφείο Ευρωβουλευτή ή να μην έχουν απασχοληθεί ως Διαπιστευμένοι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες.

Ημερομηνία:12.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ζητείται από την Εταιρεία Συμβούλων Νομοτεχνικής Υποστήριξης Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. για πλήρη απασχόληση σε σημαντικά έργα.

Απαιτούνται: Office, GIS, Συνδυαστική σκέψη-προσαρμοστικότητα, Διάθεση μάθησης-εξέλιξης, Οργανωτικότητα, Πρωτοβουλίες.

Επιθυμητά: Πολεοδομική-χωροταξική νομοθεσία, AutoCAD.

Προσφέρονται: Άμεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Εξέλιξη, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Δεν είναι απαραίτητη προϋπηρεσία

Βιογραφικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:10.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Υπάρχουν θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Ερευνητών στην ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων στον Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλου (linkhttp://www2.cs.aueb.gr/~jordan/) με δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους το email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. μέχρι 5/10/2019.

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων:

• Ηλικία: μέχρι 28 ετών.

• 1ο πτυχίο: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής, Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου.

• Βαθμός 1ου πτυχίου > 7. Μεταπτυχιακό θα συνεκτιμηθεί.

• Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.

• Άριστο υπόβαθρο σε μαθηματικά και προγραμματισμό (C/C++, Python, Java ή MATLAB). Ευελιξία στην εκμάθηση προγραμμάτων και πακέτων (Keras, Tensorflow,κ.α.)

• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).

Απαιτούμενα Προσόντα για τις θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών:

• Ηλικία: μέχρι 33 ετών.

Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM).

• Άριστη γνώση Αγγλικών στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου.

• 2 Συστατικές Επιστολές (θα ζητηθούν πριν την τελική αποδοχή).

• Επιθυμητή: προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Η ομάδα Επιστήμης και Βελτιστοποίησης Δικτύων δραστηριοποιείται σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε περιοχές όπως όπως:

• Smart energy grid

• AI and machine learning for wireless networks

• Panoramic (360-degree) video

• Drone networks and applications

• Mobile edge computing and mobile edge data analytics

• Sharing economy

• Recommender systems

• Online and Location-based Advertising

Ημερομηνία:05.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)

Το πρόγραμμα σου προσφέρει τη δυνατότητα να:

εκπαιδευτείς σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και να αποκτήσεις μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία,

να ενταχθείς, εφόσον υπάρχει ανάλογη θέση εργασίας, στην ομάδα της Diachel μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Προϋποθέσεις & Διαδικασία Επιλογής:

Απόφοιτος Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού Θετικής κατεύθυνσης: Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Χημικός, η Χημικός Μηχανικός, Βιολόγος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:04.09.2019
Πηγή:www.career.uth.gr
 

Laboratory Chemist / Biochemist

Laboratory Chemist / Biochemist

Job type: Fulltime

ProGnosis Biotech S.A. is seeking to hire a Laboratory Chemist / Biochemist for its headquarters in Larissa, Greece.

Main responsibilities:

- Participate in the implementation of the company’s production plan

- Attain and maintain a complete understanding of laboratory procedures

- Develop analytical lab worksheets along with reports

- Daily collaboration with the quality control department

- Liaison with other company’s departments as well as external partners (if required)

The ideal candidate will possess the following:

- Bachelor’s degree in Chemistry or Biochemistry

- Excellent command of English, both written and oral

- Advanced computer skills (MS Office)

- Master’s degree will be considered as an asset

Personal Traits:

ProGnosis Biotech is looking for an adaptable, openminded and agile personality, with team spirit, excellent communication skills, having the appropriate mindset for a role in a laboratory.

Location: Larissa, Greece

If you are interested in this role, please send your CV to: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:04.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Production Assistant

Production Assistant

Job type: Fulltime

ProGnosis Biotech SA is seeking to hire a Production Assistant for its headquarters in Larissa, Greece.

Main responsibilities:

Checking and assembling semi-final and final products

Production of semi-final products

Daily collaboration with the company’s production departments for the implementation of the production plan, in the area of his/her responsibility

Close liaison with the logistics department

Collaboration with other company’s departments as well as with external partners

The ideal candidate will possess the following:

Degree from a Technological Educational Institute (assistant production engineer, graduate of medical laboratories or related disciplines)

Excellent command of English

Advanced computer skills (MS office)

Willingness to explore other scientific fields

Driving License (Required)

Previous work experience in relevant position is not required; An intensive on-the-job training program will take place in the first few months

Personal Traits:

ProGnosis Biotech is looking for an adaptable, openminded and agile personality, with team spirit, excellent communication skills, willingness to explore other scientific fields and strategic and practical thinking.

Location: Larissa, Greece

If you are interested in this role, please send your CV to: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:04.09.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Γεωπόνος

Γεωπόνος

Ζητείται Γεωπόνος σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών προϊόντων στη Λάρισα.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας
 • Τεχνική υποστήριξη στον αγρό
 • Απαραίτητα Προσόντα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ισχυρό κίνητρο στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Εξωστρεφής
 • Δραστήριος
 • Συνέπεια και εντιμότητα
 • Διάθεση για εργασία
Ημερομηνία:02.09.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Γεωπόνος

Γεωπόνος

Από εταιρεία εμπορίας αγροτικών προϊόντων ζητείται Γεωπόνος για τη θέση υπευθύνου παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας
 • Γνώσεις ξένων γλωσσών και τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
Ημερομηνία:02.09.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 


Σελίδα 1 από 891

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20755
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11922096