www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Junior IT Security Engineer

Junior IT Security Engineer

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα:Junior IT Security Engineer. Η θέση ανήκει στον Τομέα Ασφάλειας, οι δράσεις του οποίου εστιάζονται στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην διαχείριση και στην παρακολούθηση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση συστημάτων ασφαλείας όπως ενδεικτικά firewalls, intrusion detection
 • systems, endpoint protection systems, email and web content security systems
 • Εκτέλεση περιοδικών αξιολογήσεων κινδύνων σε τεχνικό επίπεδο (technical
 • vulnerability assessments)
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνολογικών μηχανισμών ασφαλείας
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και οδηγιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
 • Συμμετοχή σε ενέργειες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας
 • Συμμετοχή στην σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plans)

Απαιτούμενες Γνωστικές Ικανότητες / Δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων ασφαλείας
 • Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρεν υποψηφίους)

 

Ημερομηνία:23.01.2019
Πηγή:www.kariera.gr
 

Λογιστής

Λογιστής

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα: Λογιστή

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες

 • Τιμολόγηση και παρακολούθηση εισπράξεων - υπολοίπων πελατών
 • Εγγραφές Γενικής Λογιστικής - Εξοδολόγια δαπανών
 • Καταχωρήσεις κινήσεων τραπεζών & έλεγχος των υπολοίπων
 • Προετοιμασία ΦΠΑ, ΦΜΥ
 • Μητρώο Παγίων - εγγραφές
 • Επικοινωνία με ΔOY, IKA, ΓΕΜΗ, Τράπεζες
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση μηνιαίου απολογισμού, ετήσιου κοστολογίου & προϋπολογισμού

Απαιτούμενες Γνωστικές Ικανότητες / Δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Λογιστικής ή Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word-Excel)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρεν υποψηφίους)
Ημερομηνία:23.01.2019
Πηγή:www.kariera.gr

 

Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτονας

Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτονας

H εταιρεία Ecologic.al που εξειδικεύεται στα Κουφώματα Αλουμινίου αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό – Αρχιτέκτονα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (3D, Photoshop, AutoCAD)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ομαδικότητα, επαγγελματισμός και ευχέρεια στην επικοινωνία

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.01.2019
Πηγή:www.kariera.gr
 

Υπεύθυνο-η Νομικού τμήματος

Εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων και δάνειων, έχοντας λάβει σχετική άδεια από την ΤΤΕ, θυγατρική διεθνούς ομίλου εταιριών, αναζητά για την άμεση στελέχωση του Νομικού της τμήματος

Υπεύθυνο-η Νομικού τμήματος REF: Legal-02

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Παροχή υποστήριξης  προς την Εταιρεία επί νομικών θεμάτων.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης της Διοίκησης σχετικά με θέματα συμβάσεων, χρηματοοικονομικού και εμπορικού δικαίου.
 • Παροχή υποστήριξης σε θέματα πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, απολογιστικών εκθέσεων  προς τους μέτοχους, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, μηχανισμών ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και ανάληψη σχεδίου δράσης σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς αυτόν.
 • Παρακολούθηση των  αλλαγών που απορρέουν από την εκάστοτε νομοθεσία  και επηρεάζουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες της εταιρίας.
 • Σχεδιασμός και  εφαρμογή  διαδικασιών  εσωτερικών  ελέγχων , πολιτικών και διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της εταιρίας με τη νομοθεσία και τον κανονισμό εσωτερικής συμμόρφωσης.
 • Ο /Η υποψήφιος θα έχει άμεση συνεργασία με τους διευθυντές όλων των τμημάτων για την υποστήριξη του έργου τους, και πιο συγκεκριμένα με τις διευθύνσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου.
 • Η θέση αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικής επιστήμης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση, σε εταιρίες διαχείρισης δανείων & απαιτήσεων, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εισπρακτικές εταιρίες.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής (νομική ορολογία), προφορικά και γραπτά  και η πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών του MS Office.
 • Δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επάρκεια γραπτού προφορικού λόγου
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης και έντασης εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.01.2019

Πηγή:www.kariera.gr

 

Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή τεχνολογίας τροφίμων ή βιολογίας ή χημείας

Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή τεχνολογίας τροφίμων ή βιολογίας ή χημείας

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Oenovation» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (MIS 5031228) (ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ 2592/18/7/2018, ΑΔΑ: 6Θ0Θ4653ΠΣ-Ν6Ι) και με τίτλο “Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας” ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο την απομόνωση νέων στελεχών ζυμών (Π1), τη μοριακή ταυτοποίηση και τα οινολογικά χαρακτηριστικά των στελεχών ζυμών (Π2) καθώς και με την συγγραφή εκθέσεων/παραδοτέων του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή τεχνολογίας τροφίμων ή βιολογίας ή χημείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Καλή γνώση Αγγλικών και καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου (διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.α.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 28.1.2019 και ώρα 13:00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 32/935/10.1.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση, Αττικής. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-2845940.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Ημερομηνία:23.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (oinologos.pdf)oinologos.pdf[ ]503 Kb
 

Φαρμακοποιός-Χημικός, Χημικός, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος

Φαρμακοποιός-Χημικός, Χημικός, Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» (T1ΕΔΚ-04174), προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 03/06/2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα ανά υποψήφιο διδάκτορα.

(Α) 1 άτομο / Φαρμακοποιός-Χημικός, υποψήφιος διδάκτορας / έως 9.000 € κατά τα ανωτέρω / έως 03/06/2021

(Β) 1 άτομο / Χημικός, υποψήφιος διδάκτορας / έως 9.000 € κατά τα ανωτέρω / έως 03/06/2021

(γ) 1 άτομο / Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας / έως 4.500 € κατά τα ανωτέρω / έως 03/06/2021

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής, ΑΠΘ 4ος όροφος κτιρίου Βιολογικών Επιστημών, Γραφείο 406, Θεσσαλονίκη, 54124, έως τις 04-02-2019 και ώρα 14:00 μμ και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997627 ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-09.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:23.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (elke auth.pdf)elke auth.pdf[ ]303 Kb
 

Απόφοιτοι τμημάτων Επιστημών Υγείας, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιολογίας ,Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος , Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπονίας ...

41 Συμβάσεις στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861).

Αφορά αποφοίτους τμημάτων:

 • ΑΕΙ Επιστημών Υγείας, Τμήματος/Κατεύθυνσης Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας
 • ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή ΑΕΙ Τμήματος Περιβάλλοντος
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
 • ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
 • ΤΕΙ Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
 • ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
 • Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών
 • ΤΕΙ Πληροφορικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν μια πρόταση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έως και δύο έργα, με σειρά προτίμησης. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ Κουτράκη Εμμανουήλ, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:18.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (134_17-1-2019_.pdf)134_17-1-2019_.pdf[ ]560 Kb
 

Μηχανολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος  Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε  επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο – Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προφίλ υποψηφίων

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη ,αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :Ανταγωνιστικές αποδοχές, Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτονας

Αρχιτέκτονας

Το μελετητικό τμήμα της ReflectLights αναζητά Αρχιτέκτονα για 2D & 3D σχεδίαση και φωτορεαλιστική απεικόνιση μελετών φωτισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, 3D Studio MAX, Relux.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικό και υπεύθυνο άτομο.

Η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως τα ArchiCAD, Rhino ή Maya θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Tο Διατµηµατικό Εργαστήριο Συστηµάτων Ελέγχου και Ροµποτικής (CSRL) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στo πλαίσιo του ερευνητικού έργου µε τίτλο «SOUP: Αξιοποίηση Ροµποτικών Συστηµάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες» προσκαλεί ενδιαφερόµενους για την πλήρωση µίας θέσης έµπειρου ερευνητή, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δύο ετών, όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο από αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής και επιλεγµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, στον επιστηµονικό υπεύθυνο Δρ. Φασουλά Ιωάννη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης - Εργαστήριο CSRL

Χρονική διάρκεια: Διάρκεια απασχόλησης: 24 µήνες

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2019

Αµοιβή: Έως 52,800 Ευρώ (για κατόχους Διδακτορικού)

Απαιτούµενα Προσόντα

§ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ειδίκευσης ή Διδακτορικό στην Υπολογιστική Όραση ή τη Ροµποτική

§ Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

§ Ολοκληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυµητά Προσόντα

§ Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου διεθνή συνέδρια και περιοδικά στα παραπάνω αντικείµενα

§ Εµπειρία ανάπτυξης εφαρµογών οπτικής καθοδήγησης ροµποτικών συστηµάτων

§ Εµπειρία προγραµµατισµού σε ROS

§ Εµπειρία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα σε σχετικά µε τους παραπάνω τοµείς έργα.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής, Μαθηματικών ή Φυσικής

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Μεταδιδάκτορα, Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, συναφές με την πληροφορική, τα μαθηματικά ή τη φυσική, στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 17.07.2021.

Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζει σε μεθοδολογίες επεξεργασίας, ανάλυσης ή/και κωδικοποίησης των σημάτων που λαμβάνονται από το υπό ανάπτυξη οπτικοακουστικό σύστημα, και της εξαγωγή πληροφορίας από αυτά γενικότερα. Μεταξύ των μεθόδων που θα διερευνηθούν περιλαμβάνονται μέθοδοι προεπεξεργασίας και μετασχηματισμού των σημάτων, εξαγωγής χαρακτηριστικών, εντοπισμού και αναγνώρισης σημείων ή περιοχών ενδιαφέροντος στα σήματα, κλπ. Επίσης θα διερευνηθούν μεθοδολογίες που θα αξιοποιούν την οπτική πληροφορία σε συνδυασμό την πληροφορία που λαμβάνεται από άλλες πηγές για την καθοδήγηση του χρήστη, την δημιουργία περιλήψεων και τη χαρτογράφηση της λαμβανομένης πληροφορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334,Βόλος (Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (on2o469v7x-4ri.pdf)on2o469v7x-4ri.pdf[ ]583 Kb
 


Σελίδα 1 από 865

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20034
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11115625