www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Τεχνολόγος Γεωπόνος

Τεχνολόγος Γεωπόνος

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, Βιομηχανία ζωοτροφών με έδρα στην Λάρισα ζητά να προσλάβει Τεχνολόγο Γεωπόνο - Ζωοτέχνη ως Εξωτερικό Πωλητή.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη στις Πωλήσεις
 • Ειδίκευση στα αιγοπρόβατα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Ημερομηνία:31.07.2020
Πηγή:www.jobfind.gr

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (27 Ιουλίου 2020) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), ήτοι από την 28η Ιουλίου 2020 έως και την 6η Αυγούστου 2020, σύμφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Β) Τους ήδη ασκούμενους δικηγόρους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν παράταση της άσκησής τους για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 14 Μαρτίου 2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση κατά την ως άνω χρονική προθεσμία, κατόπιν της οποίας μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, να παραταθεί ο χρόνος άσκησής τους για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν θα καλυφθούν κατά το τρέχον εξάμηνο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΩΡΑΡΙΟ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

 Το χρονικό διάστημα της άσκησης έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Την ροσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 15 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 14 Μαρτίου 2021.

 Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα µε τις ανάγκες των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι οι δικηγόροι που υπηρετούν στα Γραφεία στα οποία απασχολούνται οι ασκούμενοι.

 Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται µε βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

 Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας ώρες: 08:00- 14:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132065053, κ. Σ. Καραγιάννη και 2132065157, κ. Π. Καραστεργίου), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:31.07.2020
Πηγή:www.career.uth.gr
Attachments:
Download this file (200727_prosklisi_dikigoron.pdf)200727_prosklisi_dikigoron.pdf[ ]604 Kb
 

Ακαδημαϊκός Υπότροφος για την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ακαδημαϊκός Υπότροφος για την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας α π ο φ α σ ί ζ ε ι την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Πνευμονολογική Κλινική του ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο "Πνευμονολογία".

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Ιατρικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, να διαθέτουν τίτλο ειδικότητας "Πνευμονολογία", να  είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, να διαθέτουν ερευνητικό και κλινικό έργο στη μελέτη νοσημάτων του υπεζωκότα και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Η σύμβαση θα είναι πλήρους απασχόλησης για την παροχή:

1. Κλινικού έργου συμπεριλαμβανομένων της επίσκεψης στους θαλάμους νοσηλείας ασθενών και της διενέργειας εξωτερικών ιατρείων στην Πνευμονολογική Κλινική, του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ.

2. Ερευνητικού έργου στην Πνευμονολογική Κλινική, του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, στη γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση και ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) στο email του Τμήματος:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Aρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

4. Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Ημερομηνία:31.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος και ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού) στη ΔΕΠΑΝ

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος και ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού) στη ΔΕΠΑΝ

H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ ΑΓ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου του εξής,

 • ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού)
Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:31.07.2020
Πηγή:www.dei.gr

 

 

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος, ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος, ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού), ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού) στη ΔΕΠΑΝ

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος, ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος, ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού), ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού) στη ΔΕΠΑΝ

H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας και ΑΣΠ Θήρας του εξής

 • ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
 • ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού)
 • ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού)
Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία
Ημερομηνία:31.07.2020
Πηγή:www.dei.gr

 

 

Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/17, αρθρ.38 παρ.1-3 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 22/07/2020 μέχρι και 10/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής: Τηλ: 210- 7724307, 210-7722224, 210-7722820 fax: 210 7723991. E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Επίσης πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.ntua.gr & www.ece.ntua.gr

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:31.07.2020

Πηγή:www.ntua.gr

Attachments:
Download this file (202007291412.pdf)202007291412.pdf[ ]6628 Kb
 

Απόφοιτος Τμήματος Πολιτιστικής Διαχείρισης

Απόφοιτος Τμήματος Πολιτιστικής Διαχείρισης

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να απασχολήσει  ένα (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του  με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Ειδικότητα: Απόφοιτος Τμήματος σχετιζόμενου με θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Απαραίτητα προσόντα

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με θέματα πολιτιστικής διαχείρισης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην εκτέλεση ερευνητικών έργων
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων στα πρότυπα των προαναφερθέντων έργων
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων καθορισμού αναγκών χρηστών και αξιολόγησης τεχνολογικών εργαλείων με πραγματικούς χρήστες
 • Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Τόπος απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τον πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, στον οποίο θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης,
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις εμπειρίας

και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14.08.2020, ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι, ΤΚ 15125, Υπόψη κ. Ε. Τσούνη

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:31.07.2020

Πηγή:www.ilsp.gr

 

(16) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

(16) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών και τους Πτυχιούχους ΑΕΙ Τμήματων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 38 παρ. 1-3, να υποβάλλουν αίτηση από 24/08/2020 έως και 07/09/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών*

3. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου**

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς)

6. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

7. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών) είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:31.07.2020
Πηγή:www.ntua.gr
Attachments:
Download this file (eniaia_prokhryjh_chemeng.pdf)eniaia_prokhryjh_chemeng.pdf[ ]597 Kb
 

Μηχανικός Πωλήσεων (Τομέας Δομικών Υλικών)

Μηχανικός Πωλήσεων (Τομέας Δομικών Υλικών)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εργοστασίου παραγωγής δομικών υλικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Μηχανικός Πωλήσεων (Τομέας Δομικών Υλικών)

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη καινούριου
 • Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού και ανάλυση των τάσεων της αγοράς

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση, στον κλάδο των δομικών υλικών
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ κατεύθυνσης Μηχανικού, ιδανικά απόφοιτος τμήματος Πολιτικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας
 • Συνέπεια και προθυμία για εργασία

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό όχημα, κινητό, bonus, επιταγές σίτισης, ιδιωτική ασφάλιση και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Ειδικός για τη Διαχείριση Λογαριασμών Social Media

Ειδικός για τη Διαχείριση Λογαριασμών Social Media - Πειραιάς Social Media Marketing

Μεγάλος όμιλος παροχής εκπαίδευσης ζητά να προσλάβει: Ειδικό για τη Διαχείριση Λογαριασμών Social Media

Καθήκοντα:

 • Καθημερινή διαχείριση των λογαριασμών social media
 • Σχεδιασμός του περιεχομένου προς δημοσίευση στις πλατφόρμες facebook, youtube, κτλ
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση πλάνου δημοσίευσης περιεχομένου στα social media
 • Εποπτεία και διαχείριση της διαδικτυακής κοινότητας

Προσόντα:

 • Πτυχίο στον χώρο του Marketing
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 1 έτος). Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψήφιους με εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο
 • Δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη, πνεύμα καινοτομίας και ικανότητα να αναπτύσσει συνεχώς ιδέες και να λειτουργεί σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Adobe Photoshop ή Illustrator
 • Γνώση βασικής επεξεργασίας βίντεο
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Υπάλληλος για το E-shop

Υπάλληλος για το E-shop

Η Alouette A.E., εταιρία παιδικών ενδυμάτων, αναζητά Υπάλληλο για το E-shop

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση των παραγγελιών του e-shop (τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών)
 • Επιλογή και συγκέντρωση προϊόντων από την αποθήκη και τα καταστήματα
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Συσκευασία και αποστολή παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε e-shop ή στη λιανική πώληση ενδυμάτων
 • Eμπειρία στον κλάδο της παιδικής ένδυσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Πελατοκεντρική αντίληψη και έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης
 • Iκανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 


Σελίδα 1 από 975

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13764341