www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Γενικά


Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΠΕΓΑ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

«Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός»

Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι η ανάπτυξη συνεχούς δραστηριοποίησης και βελτίωσης των γνώσεων των πολιτών που συνεχίζονται στο σύνολο της ζωής τους, γίνεται στόχος και βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Το παρόν ΠΕΓΑ πρώτον, προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις αναφορικά με τους νέους τύπους αστικών αναπλάσεων στις σύγχρονες μετα-βιομηχανικές πόλεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χωρικά, οικονομικά, κοινωνικά, μορφολογικά). Παρουσιάζει σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα – κυρίως διεθνή αλλά και ελληνικά – και αναλύει τις βέλτιστες πρακτικές αστικής ανάπλασης. Η απόκτηση αυτού του συνόλου των γνώσεων από Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμους και Χωροτάκτες Μηχανικούς, Γεωπόνους και Αρχιτέκτονες Τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία είναι πολύ σημαντική διότι επικαιροποιεί τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα των αστικών αναπλάσεων και ασκεί τις σχεδιαστικές ικανότητές τους καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Επίσης, το παρόν ΠΕΓΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους νέες γνώσεις και τεχνικές για τον πράσινο σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και η αναγκαιότητα χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, δημιούργησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες νέα δεδομένα για το σχεδιασμό, την ανάπλαση και την ανάπτυξη των πόλεων. Ανέδειξαν ως αναγκαιότητα την στροφή προς τον πράσινο ή περιβαλλοντικό Αστικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων, των κτηρίων και των υπαιθρίων χώρων, έχει κάνει σημαντικότατα βήματα. Οι γνώσεις των αρχιτεκτόνων, των πολεοδόμων, των γεωπόνων και των αρχιτεκτόνων τοπίου που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία, είναι σχετικά περιορισμένες στο συγκεκριμένο τομέα. Η επικαιροποίηση των γνώσεών τους στα ζητήματα του περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, του βιοκλιματικού σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων της πόλης, θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότερη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Οργάνωση και χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 

 • Συμμετοχή τριών ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τεσσάρων Τμημάτων (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας &Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ,Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ).
 • Λειτουργία τριών τμημάτων παράλληλα σε τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη -στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, ΑΠΘ, και ΔΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.
 • Τέσσερα εβδομαδιαία μαθήματα:

 

1. «Αναπλάσεις αστικών περιοχών και τα νέα τοπία των πόλεων» (3 ώρες)

2. «Πράσινος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός αστικών περιοχών» (3 ώρες)

3. «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (3 ώρες)

4. «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαιθρίων χώρων» (3 ώρες)

Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργασίες.

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις και παρέχει:

 

 • Υλοποίηση μαθημάτων σε 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης του 25% των μαθημάτων δια ζώσης με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στου χώρους των πανεπιστημίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.
 • Δυνατότητα παρακολούθηση 75% των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση (e-learning από το σπίτι) με ηλεκτρονική παρουσία των εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.
 • Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.

 

Όροι Συμμετοχής

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ και παρέχεται στους εκπαιδευομένους δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, στις ειδικότητες Αρχιτέκτονα Μηχ., Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχ., Γεωπόνου, και Αρχιτέκτονα Τοπίου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή, σχεδίασης με Η/Υ (autocad), καθώς και καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.

Διάρκεια και έναρξη

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 11 εβδομάδες. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων. Το Πρόγραμμα θα επαναληφθεί και ο δεύτερος κύκλος πρόκειται να ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2015.

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση των εργασιών. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης από απόσταση) του 75% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης σε καθένα από τα 4 μαθήματα. 3

Στους συμμετέχοντες με επιτυχία στο Πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη 30/09/2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου καθώς email address.

2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένoι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, χρήσης Η/Υ και autocad.

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:

Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα "Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός», μέχρι και τηνΤετάρτη 30/09/2014 στις κάτωθι διευθύνσεις:

 

 • Στο Βόλο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος. Υπόψη κ. Μαρίας Νίκου, τηλ. 24210 74457, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και κ. Νίκου Γκιτσάκη τηλ. 24210 74471, 24210 74443 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Στη Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τ.Θ.281, 54124 Θεσσαλονίκη. Υπόψη κ. Μαρίας Λιονάτου τηλ. 6937175931 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και κ. Ελένης Αθανασιάδου, τηλ 2310 998645, fax 2310998679, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Στην Ξάνθη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΔΠΘ, Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ. Υπόψη κας Δημητριάδου Αναστασίας, γραφείο 10, ισόγειο, τηλ. : 25410 79352, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών, σε ανέργους καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

(α) να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

(β) να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://pega-urban.uth.gr

 

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός ιδεών πράσινης τεχνολογίας - CleanLaunchpad

Η Chrysalis LEAP, με τη χορηγία και συνεργασία της ΕΥ Cyprus, ανακοινώνει την έναρξη του CleanLaunchpad, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού διαγωνισμού ιδεών στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας (cleantech), στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός διοργανώνεται από το Climate-KIC, την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική καινοτομία. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Δανία και η Ολλανδία.

Η Chrysalis LEAP θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής από Ελλάδα και Κύπρο μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Έπειτα, θα γίνει επιλογή 10 ιδεών που θα συμμετέχουν στο bootcamp που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 13-14 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει mentoring, μαθήματα από έμπειρους επαγγελματίες, networking και προετοιμασία για τον εθνικό τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου. Στον εθνικό τελικό οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή που θα δώσει χρηματικό έπαθλο στις τρεις καλύτερες ομάδες και την ευκαιρία να συμμετέχουν στον πανευρωπαϊκό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Οκτωβρίου στη Βαλένσια στην Ισπανία. Ο μεγάλος νικητής του CleanLaunchpad θα λάβει το ποσό των 10,000ΕΥΡ. Οι ιδέες που θα καταλάβουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση θα κερδίσουν τα ποσά των 5,000ΕΥΡ και 2,500ΕΥΡ αντίστοιχα. Εκτός από τα χρηματικά έπαθλα, στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα acceleration του Climate-KIC, που περιλαμβάνει 18μηνη επιχειρηματική εκπαίδευση, που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν και να εμπορικοποιήσουν την ιδέα τους χρησιμοποιώντας μέχρι και 95,000ΕΥΡ ως αρχικό κεφάλαιο.

Ο ιδρυτής της Chrysalis LEAP, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που το Climate-KIC μας εμπιστεύτηκε με τη διοργάνωση του CleanLaunchpad στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την αξία του acceleration από πρώτο χέρι μέσω της δικής μας συμμετοχής στο πρόγραμμα του Climate-KIC μετά τη νίκη μας σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό το 2012 με το πρόγραμμα ENERMAP. Το 2013, με την ίδρυση της Chrysalis LEAP στην Κύπρο, μοιραστήκαμε τη γνώση μας και τώρα είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την ευκαιρία να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους επιχειρηματίες να διαγωνιστούν για μια θέση στο Climate-KIC!»

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της EY Cyprus, χορηγός της Chrysalis LEAP, Κυπρούλα Παπαχριστοδούλου, είπε: «Η EY Cyprus στηρίζει θερμά την επιχειρηματικότητα εδώ και δεκαετίες. Δηλώνει πάντα παρούσα σε νέες  πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην εξεύρεση καινοτόμων ιδεών που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δημιουργούνται από τις κλιματικές αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας».

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό και για συμπλήρωση αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://cleanlaunchpad.eu/application-form/

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου για περισσότερες πληροφορίες.

 

Το ΙΚΥ στα Social Media

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που υποστηρίζουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία δημιουργεί επιλογές και ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Εγκαινιάζοντας νέες μορφές επικοινωνίας ανοίγουμε διάλογο με τους νέους με στόχο την όσο το δυνατόν αμεσότερη διάχυση των  πληροφοριών σχετικά με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει του Ίδρυμα. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της επίσημης σελίδας του ΙΚΥ στο Facebook https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation προχωρήσαμε στη δημιουργία σελίδας στο LinkedIn https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency?trk=company_name, ενώ πλέον έχουμε και λογαριασμό στο Twitter @IKY_erasmusplus.

Τέλος έχουμε δημιουργήσει ένα Alumni Group στο LinkedIn για άτομα τα οποία έχουν επωφεληθεί από το ΙΚΥ είτε μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, μεταδιδακτορικών και άλλων υποτροφιών είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, European Language Label κτλ) https://www.linkedin.com/groups/Greek-State-Scholarships-Foundation-IKY-8102698/about .

 

Εκδήλωση παρουσίασης αυτοκινήτου της Ομάδας "Κένταυρος" του Τ.Μ.Μ

Την Παρασκευή 6 Ιουνίου και ώρα 20.30, στην παραλία του Βόλου (έμπροσθεν κτηρίου Παπαστράτου) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου μονοθέσιου αυτοκινήτου τύπου φόρμουλα της Centaurus Racing Team.

Λίγα λόγια για την Centaurus Racing Team:

Η Centaurus Racing Team είναι μία ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μονοθέσιου αυτοκινήτου τύπου φόρμουλα. Το μονοθέσιο σχεδιάζεται με βάση τους κανόνες του παγκόσμιου διαγωνισμού Formula Student, στον οποίο συμμετέχουν αντίστοιχες ομάδες από όλο τον κόσμο.

Η ομάδα από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ ιδρύθηκε το 2009 ύστερα από πρωτοβουλία των φοιτητών και έκτοτε έχει συμμετάσχει στα 3 επίπεδα του παραπάνω διαγωνισμού. Οι διακρίσεις ξεκίνησαν το 2011, όταν η ομάδα πήρε την 1η γενική θέση στην Ιταλία, διαγωνιζόμενη μόνο με σχέδια για το μονοθέσιο. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε τόσο με σχέδια όσο και με μερικά κατασκευασμένα μηχανικά μέρη στο Silverstone της Αγγλίας, λαμβάνοντας την 3η θέση στο σχεδιασμό και την 5η θέση στην επιχειρηματική παρουσίαση. Η ολοκλήρωση του 1ου αυτοκινήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Η ομάδα, τιμώντας τις παραδόσεις της πόλης στην οποία εδρεύει, έδωσε το όνομα του πιο γνωστού Κενταύρου στο μονοθέσιο, ονομάζοντας το ‘Χείρωνα’.

Η πρώτη συμμετοχή της ομάδος με πλήρως λειτουργικό μονοθέσιο χαρακτηρίστηκε από σειρά επιτυχιών. Η 1η θέση στην επιχειρηματική παρουσίαση έδωσε τη δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να φέρουν την Ελληνική σημαία στο βάθρο του διαγωνισμού, μπροστά στις μεγαλύτερες εταιρίες της αυτοκινητοβιομηχανίας και 2000 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Πέραν αυτού, η ομάδα διακρίθηκε και στο αγώνισμα της ανάλυσης κόστους (Cost Report), λαμβάνοντας την 4η θέση. Στη γενική κατάταξη η ομάδα κατέλαβε θέση στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα (26η θέση) πραγματοποιώντας μία άκρως επιτυχημένη πρώτη εμφάνιση.

Και επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, φέτος ο πήχης έχει τεθεί ακόμα ψηλότερα. Η ομάδα λοιπόν, μετά και την επιτυχημένη εγγραφή της στον διαγωνισμό της Ουγγαρίας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 21-24 Αυγούστου, έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του 2ου λειτουργικού αυτοκινήτου της, το οποίο θα παρουσιάζει βελτιώσεις σε τομείς όπως η αεροδυναμική, η οδηγική συμπεριφορά, η δύναμη αλλά και η εργονομία. Περισσότερες όμως πληροφορίες για τις βελτιώσεις όπως επίσης και για τις καινοτομίες που θα παρουσιάζει το νέο μονοθέσιο θα αποκαλυφθούν για πρώτη φορά στην επίσημη παρουσίασή του στην παραλία του Βόλου στις 6 Ιουνίου.

Η σημαντικότερη όμως επιτυχία της ομάδας είναι πως κάθε χρόνο αποκτά νέα μέλη, γεμάτα όρεξη για δουλειά. Στόχος της λοιπόν τη χρονιά αυτή είναι μια επιτυχημένη παρουσία στον διαγωνισμό, η οποία θα συμβάλλει στην εδραίωσή της. Έτσι μέσα από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς της FSAE οι φοιτητές θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη σκέψη, τη δεξιοτεχνία και τη συνεργατικότητά τους και να εκπαιδευτούν σε μια δράση σχετική με την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού.

 

Δελτίο Τύπου για την οδική ασφάλεια

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Βόλου, εκστρατεία οδικής ασφάλειας που αφορά στην συμπεριφορά των οδηγών σε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις.

Συγκεκριμένα, μετά από μετρήσεις που διεξήχθησαν σε 4 βασικούς κόμβους στο κέντρο του Βόλου:

Ιάσονος – Καρτάλη

Ιάσονος – Βενιζέλου,

Δημητριάδος – Καρτάλη και

Δημητριάδος –Βενιζέλου

παρατηρήθηκαν πολλές εμπλοκές μεταξύ οχημάτων και πεζών. Συγκεκριμένα, όταν το φανάρι είναι “πράσινο” για ευθεία κίνηση οχημάτων, ενώ αναβοσβήνει “κίτρινο” για τη δεξιά στροφή, οι οδηγοί στρίβουν χωρίς να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς, ακόμα κι όταν αυτοί βρίσκονται πάνω στη διάβαση τη στιγμή που το φανάρι πεζών έχει πράσινη ένδειξη. Αντιπροσωπευτικό είναι το παράδειγμα της μέτρησης στον κόμβο Ιάσονος-Καρτάλη, που έγινε το απόγευμα (19:00-21:00) μιας τυπικής ημέρας με ανοιχτά τα καταστήματα, από όπου διήλθαν 981 οχήματα και παρατηρήθηκαν 120 εμπλοκές οι οποίες αφορούσαν κυρίως στην παραβίαση από οχήματα της προτεραιότητας των πεζών.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την διοργάνωση της εκστρατείας με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προτεραιότητας στις διαβάσεις πεζών.

ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ:

 

 • ΔΕΙΞΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ
 • ΔΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΟΥ
 • ΔΩΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 


Σελίδα 10 από 28

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544668