www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Γενικά


Προκήρυξη βραβείων 2017

Το ίδρυμα «Θεόδωρος & Ζωή Λολίδης» θα χορηγήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,Ακαδημαϊκά Βραβεία σε φοιτητές/τριες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι.(κατά προτίμηση στα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών) και Πολυτεχνείων της χώρας.

Η βράβευση αφορά:

Φοιτητές/τριες, προπτυχιακούς-τελειόφοιτους/τες αλλά και μόλις αποφοιτήσαντες-πτυχιούχους, καταγόμενους/ες) από τον Δήμο Καβάλας, κατά προτίμηση, ή από το Νομό Καβάλας σε δύο βραβεία για τρείς συνολικά δικαιούχους/ες:

«zeta award for Promising Research and Academic Talent»-2 δικαιούχοι

«theta award for Responsible Training Excellence Talent»-1 δικαιούχος

Με στόχο την απόκτηση:

1. εξειδικευμένων & πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάλογα και με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του-της δικαιούχου) με απονομή πιστοποιητικών ευρύτερης αποδοχής μετρήσιμα στην αγορά εργασίας (όπως πχ. internal auditor ΙRCA approved, ISO’s auditing,εκπαίδευση σε κανονισμούς)

2. εμπειριών με ένα συνδυασμό mentoring,πρωτοποριακής εκπαίδευσης και εφαρμογής της στην πραγματική οικονομία (τοποθέτηση του/της δικαιούχου σε επιχειρήσεις & οργανισμούς)

Οι υποψήφιοι/ες και στα δυο βραβεία πρέπει να έχουν ήθος, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους τεκμηριωμένα και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν: 1.για την βράβευση «zeta award for Promising Research and Academic Talent» -φοιτητές/τριες 4ουέτους ΑΕΙ (τελευταίου έτους 4ετους φοίτησης) η 4ουέτους Πολυτεχνικής σχολής (5ετους διάρκειας) Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

2.για την βράβευση «theta award for for Responsible Training Excellence Talent» -οι πτυχιούχοι/ες ΑΕΙ & Πολυτεχνικής Σχολής (που έχουν πάρει πτυχίο το 2016 η και εντός του 2017) και, -οι τελειόφοιτοι/ες 5ουέτους Πολυτεχνικής Σχολής(5ετουςδιάρκειας)που στοχεύουν σε ολοκλήρωση Ιούνιο η και Οκτώβριο 2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από την Καβάλα η Νομό Καβάλας η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των 25 ετών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

2.Αντίγραφο:

α. για τους υποψηφίους/ες για «zeta award»,πτυχίου, η πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου και αναλυτική κατάσταση μαθημάτων καθώς και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από μέγιστο δύο, και να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας συνολικά τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

β. για τους υποψηφίους/ες για «theta award»

1. Το πτυχίο η αντίγραφο πτυχίου η

2. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων που αποδεικνύεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος των σπουδών μέχρι και τον Οκτ. 2017 (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»)

3.Τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης, μετά τις σπουδές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.

4.Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). Το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία», ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες κλπ προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε9 δήλωσης ακινήτου περιουσίας.

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από την ίδια Δωρεά ή άλλο Κληροδότημα ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές ή ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

8. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι,Πολυτεχνείου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο η βρίσκεται σε εξέλιξη των σπουδών του/της.

9. Βιογραφικό υποψηφίου/ας

10. Συνοπτικό ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιδιώξεων υποψηφίου/ας (500 λέξεις) Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά απεσταλμένα η δυνατόν (.pdf ).

Η επίσημη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής γίνεται στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς πίνακες των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ της χώρας στις 01-Mαρτιου 2017,καλώς και στην ιστοσελίδα www.nkabs.gr/Ενημέρωση/2017Προκήρυξη της υποτροφίας «Θεόδωρος&Ζωή Λολίδης» στην οποία είναι ανηρτημένη η πρόσκληση αυτή.

Θα πρέπει:

1.μέχρι 10-04(ΑΠΡ)-2017 οι υποψήφιοι/ες για το «zeta award for Promising Research and Academic Talent να αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά. (όλα σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

2.μέχρι 30-09(ΣΕΠΤ)-2017 οι υποψήφιοι/ες για το «theta award for Responsible Training Excellence Talent» να αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.(όλα σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

 • Εmail επικοινωνίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με την ενδειξη στον τίτλο του email : «ZETA η THETA AWARD-ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ»

 • Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών:

Eθν. Αντίστασης 7β, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

 • Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Kα Ρωξάνη Μπόσκου στα τηλ: 2310844214, κιν.6944414178, Θα υπάρξει ηλεκτρονική και γραπτή απάντηση παραλαβής σε κάθε αποστολή.

Η επιλογή των υποψηφίων για «zeta award» θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Μαΐου 2017. Η επιλογή των υποψηφίων για «theta award» θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Aλυσίδας – TTLog

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Aλυσίδας – TTLog του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής με θέμα τη «Διερεύνηση της επίδρασης δεικτών ποιότητας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μέσου και διαδρομής», διεξάγει στοχευμένη έρευνα με θέμα τη διερεύνηση της επίδρασης της ποιότητας των υπηρεσιών στις επιλογές μετακίνησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και εξετάζει την περίπτωση της λεωφορειακής γραμμής κορμού του δικτύου του Ο.Α.Σ.Θ. Νο 3.

Η έρευνα έχει στηθεί με τρόπο ώστε να παρακολουθεί τους επιβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους με τη γραμμή Νο 3, ενώ αναπτύσσονται σενάρια πληροφόρησης, που παρέχονται σε στρατηγικά επιλεγμένους κόμβους κλειδιά (στάσεις) της διαδρομής και όπου εξετάζεται η αντίδρασή τους ως προς το αν θα συνεχίσουν ως επιβάτες στη γραμμή 3 ή θα αποβιβαστούν  για να επιβιβαστούν σε κάποια άλλη γραμμή ή συνεχίζοντας με άλλο μέσο μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα οδηγήσουν σε μοντέλα συμπεριφοράς των χρηστών της γραμμής, καθώς και σε προβλέψεις φόρτωσης του δικτύου κάτω από τα διάφορα σενάρια που εξετάζονται.

Στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε έχει πραγματοποιήσει έστω και μία διαδρομή με τη λεωφορειακή γραμμή Νο3 στη Θεσσαλονίκη.

Για τη συμμετοχή σας, κάντε κλικ εδώ ή επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.surveymonkey.com

 

Γίνε μηχανικός στην EUROPA

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., πρωτοπόρος εταιρία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα, δίνει την ευκαιρία σε νέους μηχανικούς να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας μέσω του προγράμματος επαγγελματικής απασχόλησης «Γίνε Μηχανικός στην EUROPA».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους μηχανικούς ηλικίας έως 30 ετών, απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών. Προσφέρει μέσω έμμισθης απασχόλησης την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις της εταιρείας, αποκτώντας την τεχνογνωσία και την απαραίτητη προϋπηρεσία σε μια από τις καλύτερες βιομηχανίες της χώρας, αξιοποιώντας τις σπουδές τους σε συναφές αντικείμενο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος: “Γίνε μηχανικός στην EUROPA”, η EUROPA θα επιβραβεύσει τους νέους μηχανικούς που θα ξεχωρίσουν με θέση εργασίας στην εταιρεία και προοπτικές καριέρας.

Η πρωτοβουλία αυτή της EUROPA έρχεται να προστεθεί σε σειρά ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποδεικνύουν εμπράκτως την συνεισφορά της εταιρίας στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στις νέες γενιές μηχανικών της χώρας.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι και τις 30/09/2016 στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Θερινό Σχολείο: "ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ" Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων/ΕΔΚΑ

Το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων/ΕΔΚΑ  (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/) διοργανώνει Θερινό Σχολείο από τις 4 Ιουλίου μέχρι τις 16 Ιουλίου 2016.

Θέμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι: «Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Έρευνα». Το θερινό αυτό σχολείο δεν έχει δίδακτρα. Οι συμμετέχοντες θα επιμερισθούν το κόστος χρήσης των υποδομών ως και το κόστος διαμονής στον χώρο διοργάνωσης του θερινού σχολείου  (Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παλαιά μονή Πάου στην Αργαλαστή Πηλίου, βλ.: http://mpaou.uth.gr/el/), κόστος που ανέρχεται συνολικά σε 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα (12 διανυκτερεύσεις, το συγκρότημα διαθέτει χώρο εστίασης για την ετοιμασία γευμάτων από τους συμμετέχοντες).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή ισότιμων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στους δεκαέξι (16). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα, μεταπτυχιακοί φοιτητές και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί από τα δύο τελευταία έτη σπουδών τους από σχολές του Παν. Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα γίνει κλήρωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις τις πρωινές και απογευματινές ώρες και πρακτική άσκηση στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας (οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν φορητό υπολογιστή). Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τελειόφοιτους και απόφοιτους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων: 18/6/2016.

Πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής:

http://www.demography-lab.prd.uth.gr/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210- 74394, 16:00- 20:00

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει το 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (http://ebizsummerschool.com). Φέτος το eBiz2016 έχει ως βασικό του θέμα το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Παρακολουθώντας το eBiz2016 θα αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική προσέγγιση των διαδικτυακών πελατών μέσω παρουσίασης βέλτιστων στρατηγικών μάρκετινγκ και πρακτικής εφαρμογής.

Οι θεματικές ενότητες του eBiz2016 (διαλέξεις & πρακτικές ασκήσεις) είναι:

 

 • Web marketing essentials (Βασικές έννοιες: Display, Google, Social & Email advertising)
 • Mobile marketing (Mobile apps, location-based marketing)
 • Search Engine Optimization (SEO & ASO fro websites and mobile apps)
 • Social Media Marketing (Social community building strategy & action)
 • Digital & Social Media Channels (Landing properties: websites, mobile apps, the value for money)
 • Social media advertising (Facebook, Twitter and LinkedIn advertising)

 

Εγγραφείτε μέχρι 30 Απριλίου για να εκμεταλλευτείτε τις μειωμένες τιμές!

Attachments:
Download this file (Press Release eBiz2016_gr.pdf)Press Release eBiz2016_gr.pdf[ ]610 Kb
 


Σελίδα 3 από 29

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20716
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11796856